Video Submarino

REGULAMENTO DE COMPETICIÓN FEGAS

VÍDEO SUBMARINO

Descargar Regulamento FEGAS CGVISUB 2021

 

 1. Obxecto
  1.1. O obxecto deste documento é definir unha normativa que regule as distintas competicións de Vídeo Submarino que se celebren en Galicia ao amparo da FEGAS e particularmente as incluídas dentro do calendario do Circuito Gallego de Vídeo Submarino.
  1.2. Calquera modificación deste Regulamento será acordada polo Comité de Imaxe Submarina antes de sometela á aprobación da Asemblea Xeral da FEGAS.
  1.3. Calquera cambio ou modificación específica no Regulamento CEVISUB que non supoña contradición co presente Regulamento máis aló do artigo ou punto modificado en si será incorporada automaticamente ao presente Regulamento sen máis que a aprobación por parte do Comité de Imaxe.

 2. Definicións
  2.1. Enténdese por Vídeo Submarino (Videosub) a modalidade deportiva consistente na gravación de imaxes submarinas, e o seu posterior tratamento para a elaboración dunha película.
  2.2. Competición de Vídeo Submarino é a proba na que varios deportistas compiten entre si para obter a mellor puntuación posible, #de acordo con as normas contidas neste Regulamento.
  2.3. Circuito Gallego de Vídeo Submarino é o conxunto de probas a celebrar anualmente, segundo a definición anterior, en augas da Comunidade Autónoma Galega #de acordo con o calendario establecido pola FEGAS.
  2.4. Campionato Galego de Vídeo Submarino é a Competición realizada segundo o presente Regulamento, cuxo vencedor quedará proclamado Campión Galego de Vídeo Submarino do devandito ano. Será condición indispensable para poder participar neste campionato o participar previamente en máis da metade das competicións que configuran o Circuito Gallego dese ano.
  2.5. O Campionato Galego de Vídeo Submarino denominarase GAVISUB (Gallego de Vídeo Submarino). Para a súa identificación anual, esta definición irá seguida do ano de celebración (GAVISUB 2017, GAVISUB 2018, etc.).
  2.6. A celebración do Campionato Galego de Vídeo Submarino será única, non asociada a ningunha proba do Circuito dese ano, e realizarase unha vez terminadas as competicións do Circuito Gallego. Será condición indispensable haber participado e puntuar no Campionato Galego para poder representar á FEGAS no Campionato de España.

 3. Normas para a Organización
  3.1. Á Organización da competición incumbe a elaboración do Regulamento Particular da mesma conforme o disposto no Regulamento xeral. En calquera caso, non contradirá ningún dos artigos do Regulamento xeral. Como contido mínimo o Regulamento Particular deberá especificar claramente os horarios e as zonas onde se desenvolverán as probas, a hora límite e lugar de presentación dos participantes, a forma e prazos de realizar as inscricións, e calquera outra especificación propia do campionato.
  3.2. As publicidades, sponsors ou mecenas que sirvan de soporte á Organización da competición serán sometidos á aprobación da Xunta Directiva da FEGAS e serán precisados no Regulamento Particular.
  3.3. O Regulamento Particular deberá contar coa aprobación do Departamento de Imaxe da FEGAS, o cal se poderá reunir coa Organización co fin de avalialo, realizando as modificacións que se consideren oportunas para que a competición desenvólvase con total normalidade.
  3.4. O Club Organizador deberá enviar a todos os participantes e ao Departamento de Imaxe da FEGAS, como mínimo 60 días antes da celebración, a data de competición e o programa previsto, así como o Regulamento Particular, incluíndo a adecuada identificación gráfica das zonas de competición e de reserva.
  3.5. A Organización establecerá as zonas de competición principal e de reserva, e dispoñerá dos medios de seguridade, asistencia e rescate necesarios para o desenvolvemento seguro da competición. En particular, dispoñerá das embarcacións e patróns necesarios para garantir a seguridade.
  3.6. Será responsabilidade da Organización a obtención dos permisos administrativos que puidesen resultar oportunos.
  3.7. A Organización achegará os medios de transporte marítimo individuais ou colectivos necesarios para o desenvolvemento da competición. Igualmente habilitará unha zona reservada onde os participantes poidan manipular o seu equipo co suficiente espazo e seguridade.
  3.8. A Organización contará co equipo necesario, tanto persoal como humano, para realizar copias de seguridade das gravacións, unha vez os participantes saian da auga, nun período máximo de 6 horas.
  3.9. A Organización identificará as botellas dos equipos participantes cunha etiqueta que non se borre e perdure na auga durante a competición.
  3.10. A Organización deberá dispoñer dunha relación escrita cos nomes de todos os participantes e facilitará unha copia desta ao responsable da FEGAS antes de comezar a proba. Así mesmo, unha persoa da Organización será a responsable de levar o control en todo momento dos participantes que hai na auga, no barco ou en terra.
  3.11. O control técnico da proba estará cuberto polo Comité de Competición.
  3.12. A Organización fixará a data para reunión e fallo do Xurado nun prazo máximo de 15 días desde a realización do campionato, sempre antes da celebración do seguinte campionato.

 4. Normas para os participantes
  4.1. As competicións que se desenvolvan baixo as normas establecidas no presente Regulamento están abertas exclusivamente aos mergulladores afiliados á FEGAS (licenza federativa FEGAS en vigor) e de nacionalidade española ou que xustifiquen documentalmente estar en trámites legais para a obtención da devandita nacionalidade.
  4.2. A participación no campionato implica a aceptación do presente Regulamento, o Regulamento Particular da proba, o Regulamento Sancionador para competicións de Imaxe FEGAS, as normas de seguridade para o mergullo autónomo FEDAS/CMAS e a lexislación vixente do lugar, referente á práctica do mergullo autónomo deportivo e na súa falta á lóxica e ao costume.
  4.3. Os equipos estarán formados por dous mergulladores, un operador de cámara e un axudante ou asistente. Excepcionalmente o axudante ou asistente poderá substituírse unha vez iniciado o campionato, só por causas de forza maior e con autorización expresa do Comité de Competición, por outro mergullador que dispoñerá se é posible a Organización, o cal só exercerá de acompañante de mergullo sen interferir para nada en accións propias da competición. En ningún caso poderase compartir un asistente.
  4.4. A titulación de mergullo de polo menos un deles será CMAS/FEDAS 2 estrelas ou superior, ou equivalente e convalidable por CMAS/FEDAS a B2E ou superior se se trata doutra certificadora. Os equipos deberán cumprir os límites establecidos para o de menor nivel de mergullo.
  4.5. Os mergulladores menores de 18 anos deberán achegar á súa documentación, autorización paterna ou tutelar.
  4.6. Os participantes non poderán separarse do fondeo que sinala a zona de mergullo, máis aló dos límites estipulados pola Organización ou o comisario de zona. Non cumprir esta norma será motivo de sanción.
  4.7. Os participantes deberán enviar por correo electrónico ao Club Organizador (ou polo medio alternativo que este fixe no Regulamento Particular) dentro do prazo indicado, a folla de inscrición cos datos solicitados, achegando copia da licenza federativa en vigor, a do título de mergullador, e do certificado médico vixente. Será imprescindible no momento de confirmar a inscrición ao comezo da competición, a presentación dos orixinais dos documentos enviados para o seu cotexo.

 5. Comité de Competición
  5.1. O seu labor será manter durante o campionato, o cumprimento do disposto nos Regulamentos, resolver calquera situación non prevista neles, supervisar aos comisarios, valorar as infraccións e velar en todo momento polo bo desenvolvemento da competición.
  5.2. Estará composto por tres membros: o Director da proba, elixido pola FEGAS; o Responsable de Seguridade, designado pola Organización; e o Representante dos participantes, designado por sorteo entre os participantes (excluídos os do Club Organizador), nunha reunión ao comezo da competición e en presenza dos dous membros anteriormente descritos.

 6. Material de inmersión e complementarios
  6.1. Os participantes deberán achegar o seu equipo de inmersión.
  6.2. Limítase o número de botellas a dúas por competición e mergullador, cargadas unicamente con aire comprimido, de capacidade máxima 18 litros e un volume total de 7.200 litros.
  6.3. As botellas que se empreguen na competición deberán cumprir cos requisitos establecidos na normativa vixente en todo o relativo ás inspeccións periódicas. As botellas que non cumpran con este requisito non poderán empregarse na competición.
  6.4. Todos e cada un dos participantes deberán ir provistos dunha boia de sinalización durante a competición. Esta boia indicará a posición do equipo participante antes de emerxer a superficie, e o seu uso é obrigatorio, en calquera caso. Emerxer sen sinalizar coa boia será motivo de descualificación.
  6.5. Non se permite o uso de anilinas ou tinguiduras de ningún tipo, aínda que estes sexan inocuos. Todos os elementos alleos ao medio utilizados deberán ser autorizados previamente polo Comité de Competición, debendo ser devoltos a terra unha vez finalizada a proba e verificado isto polo mencionado Comité.
  6.6. Non está permitido o uso de torpedos, scooter ou outros transportes submarinos.

 7. Equipos de gravación
  7.1. Os participantes deberán achegar á competición o seu equipo de gravación e de iluminación. Están permitidaslas cámaras con WLAN ou Bluetooth, pero esta función deberá estar deshabilitada en todo momento. Cada equipo de gravación levará como máximo un só soporte de gravación extraíble, aínda que dispoña da posibilidade de levar varios.
  7.2. Os equipos de iluminación serán autónomos e nunca poderán ser conectados a ningunha fonte de alimentación eléctrica durante o desenvolvemento da competición.
  7.3. A Organización poderá permitir o cambio de baterías de cámaras e equipos de iluminación segundo o indicado neste Regulamento. Será responsabilidade de cada competidor o contar coa dotación de reserva precisa e efectuar o cambio, non podendo ser asistido nestas tarefas por persoal de Organización.
  7.4. Os participantes poderán utilizar filtros, lentes de aproximación, etc., así como calquera outro accesorio que consideren necesario para a perfecta realización das gravacións.
  7.5. Os participantes poderán utilizar tantos equipos de gravación como crean oportuno, utilizando sempre o soporte indicado á Organización, pero só se poderá utilizar unha cámara á vez. Se se desexase ou necesitase utilizar outro equipo, este cambio deberá de ser autorizado e supervisado pola Organización. Nunca se poderán realizar gravacións simultáneas con distintas cámaras nunha inmersión. Si se poderá subir á embarcación e realizar o cambio de equipo na mesma, a condición de que se comunique e supervise pola Organización.

 8. Material sensible
  8.1. Os participantes poden gravar as súas imaxes nos soportes de gravación que admitan os seus cámaras.
  8.2. A Organización comprobará a desconexión dos sistemas inalámbricos das cámaras e indicará a data na que esta ha de axustarse.
  8.3. Todos os soportes de gravación serán sometidos a un procedemento de control e marcaxe que garanta que eses, e non outros, serán os utilizados na competición. Poderán utilizarse noutras cámaras, pero só se poderá cambiar de equipo en presenza dun membro da Organización.
  8.4. As discrepancias sobre a validez de calquera elemento do material serán resoltas polo Comité de Competición á vista do mesmo, e a súa decisión será inapelable.
  8.5. Os participantes entregarán os soportes utilizados no prazo de tempo que estime a Organización, e realizarán o envorcado do seu contido nun medio de almacenamento da mesma.
  8.6. Os participantes competirán co seu propio equipo de edición.

 9. Zonas de probas
  9.1. Indicaranse dúas zonas de proba, unha principal e outra de reserva
  9.2. A zona de reserva será utilizada só cando a climatoloxía ou outra causa de forza maior impida celebrar a proba na zona principal.
  9.3. Os cambios de zonas acordaranse entre os membros do Comité de Competición e o Club Organizador, ou polo Responsable de Seguridade da proba, se este estímao necesario.
  9.4. As zonas de competición deberán estar debidamente sinalizadas.

 10. Seguridade
  10.1. A Organización dispoñerá dos medios de seguridade, asistencia e rescate necesarios para o desenvolvemento seguro da competición.
  10.2. Os participantes deben de velar pola súa propia seguridade. Ao presentarse ao campionato deben de ter título de mergullador, e por tanto xa coñecen o deporte e os seus riscos.
  10.3. Aos participantes informaráselles das condicións locais de inmersión e do protocolo de intervención en caso de emerxencia durante a reunión previa ao campionato.
  10.4. Unha embarcación de seguridade (e persoal sanitario a bordo ou en terra e que só exerzan este cargo) atoparase na zona de competición durante o tempo que dure a proba.

 11. Responsabilidade
  11.1. Os participantes son os responsables dos equipos de inmersión e gravación que utilicen na competición.
  11.2. A FEGAS e o Club Organizador da proba, estarán exentos de calquera responsabilidade que houber ou emane de accidentes deportivos a particulares, participantes, bens ou persoas alleas á proba.
  11.3. Os participantes, só poderán facer referencia á deficiencia técnica do material que se lles outorgue, antes do inicio da competición.

 12. Reporteiros gráficos
  12.1. Todos os reporteiros gráficos terán que estar debidamente acreditados para asistir aos actos oficiais dos campionatos. Fotografar e gravar a un participante durante a proba precisará autorización expresa do Comité de Competición.
 13. Desenvolvemento da competición
  13.1. Antes da competición terá lugar unha reunión entre os participantes, o Comité de Competición e a Organización para explicar o desenvolvemento da proba, horarios e programa detallado.
  13.2. A Organización asignará un número de identificación a cada equipo participante.
  13.3. A competición desenvolverase en dúas xornadas, unha destinada á gravación e outra á edición.
     A. Xornada de gravación: A xornada de gravación constará de dúas fases: a primeira, destinada á gravación de imaxes submarinas, e a segunda, á gravación de imaxes non submarinas.
        (1) Primeira fase – Gravación de imaxes submarinas:
           a) Realizaranse dúas inmersións para a gravación de imaxes submarinas. O tempo de cada inmersión estará estipulado no Regulamento Particular, non excedendo en ningún caso os 90 minutos.
           b) Para todas as inmersións e por motivos de seguridade, limítase a profundidade a 30 metros. A Organización poderá reducir aínda máis esta limitación que deberá recoller no seu Regulamento Particular.
           c) Durante o transcurso da competición está prohibido o uso do teléfono móbil e de calquera dispositivo electrónico (excepto aquel que forme parte do equipo de mergullo: computador, manómetro dixital, etc.), salvo para os membros da Organización e do persoal ao que esta autorice por razóns relacionadas unicamente coa seguridade e coordinación da proba.
           d) Ningún participante poderá iniciar a inmersión antes de ser indicado o comezo da mesma por parte da Organización ou do Comité de Competición.
           e) Ao finalizar cada inmersión, os participantes deberán contar cunha cantidade mínima de 30 bares de aire nas botellas utilizadas na mesma.
           f) O equipo participante poderá desprazarse dentro da zona de competición e realizar as inmersións nos lugares que estime oportunos ou que fixe a Organización.
           g) Non poderá abandonarse a zona de probas dentro do horario de competición, excepto en caso de emerxencia ou autorización debidamente motivada do Director da proba.
           h) Os participantes realizarán todas as súas gravacións submarinas dentro da zona de competición. Ao comezo e ao final de cada inmersión, os participantes deberán gravar unha “toma de control” descrita na reunión previa á competición.
           i) Non se poderán tomar imaxes de especies mortas nin se poderán tomar imaxes en apnea.
           j) Os asistentes/covideógrafos non poden traballar coas cámaras de vídeo.
           k) Os participantes non poderán utilizar outro soporte de gravación diferente do sometido ao procedemento de control e marcaxe por parte da Organización.
           l) A Organización poderá mergullarse na zona de competición para observar aos participantes durante o transcurso da proba, sen dificultar en ningún momento o traballo dos mesmos.
           m) A Organización poderá utilizar os sistemas ou procedementos que crea convenientes para o mellor control das gravacións realizadas.
           n) Finalizado o tempo de competición, ningún participante poderá seguir gravando imaxes. Estas serán entregadas á Organización no prazo de tempo e lugar que sexa establecido.
           ou) Unha competición interrompida polo mal tempo ou por motivos graves será considerada válida se transcorreu un intervalo de tempo suficiente a criterio do Comité de Competición. De non ser así, buscarase outra alternativa de común acordo entre a Organización e o Comité de Competición.
        (2) Segunda fase – Gravación de imaxes non submarinas:
           a) Os participantes dispoñerán de tempo ilimitado para realizar a gravación de imaxes non submarinas. Estás serán entregadas á Organización no prazo de tempo e lugar que sexa establecido.
           b) Os participantes non poderán utilizar outro soporte de gravación diferente do sometido ao procedemento de control e marcaxe por parte da Organización.
           c) Deberá aparecer unha "toma de control" designada pola Organización que será obrigatoria ao principio e ao final destas gravacións.
           d) Finalizada esta xornada, a Organización determinará o horario de entrega dos soportes aos participantes para que poidan visionar as súas gravacións. A Organización comprobará que os arquivos gravados como tomas de terra están gravados en data e lugar do campionato.

     B. Xornada de edición:
        (1) Os participantes editarán co seu propio equipo de edición e dispoñerán dun período de tempo suficiente antes do comezo da edición para comprobar que os seus equipos funcionan correctamente.
        (2) A edición só se pode realizar na área designada pola Organización e unicamente polo videógrafo. A edición por parte do asistente/covideógrafo, será penalizada coa descualificación do equipo.
        (3) A Organización fixará no seu Regulamento Particular o tempo do que dispoñerán os participantes para levar a cabo a edición dos seus traballos. O tempo na xornada de edición, a definir no regulamento particular da proba,será dun mínimo de 5 horas. Este período de tempo comprende a captura de imaxes, edición, render e envorcado da película en arquivo de vídeo ao dispositivo de almacenamento proporcionado pola Organización.
        (4) Cada equipo participante utilizará as gravacións realizadas, por el mesmo nas dúas fases da xornada anterior, para editar a súa película.
        (5) CATEGORÍAS
           6.1. Categoría película con edición.
              6.1.1. O vídeo que se presenta a Categoría Película Editada pode ter un máximo de 4 minutos (incluído) e un mínimo de 2 minutos. Os vídeos inferiores a 2 minutos ou máis de 4 minutos serán descualificados.
              6.1.2. A proporción de imaxes non submarinas (incluídos títulos, créditos de peche, etc, non será superior ao 30%. Na combinación de imaxes submarinas e non submarinas na mesma sesión, a imaxe de terra prevalecerá. Entregar un vídeo cunha porcentaxe superior ao 30% de tomas non submarinas terá como resultado a descualificación do vídeo.
              6.1.3. Os participantes poden incluír na montaxe:
                 Arquivos de audio (efectos sonoros, música, voz en off, etc.) libres dos dereitos de autor.
                 Títulos e imaxes fixas non submarinas de realización propia.
                 Infografías (non submarinas) libres de dereitos de autor.
                    - Considerarase infografía as imaxes non submarinas, as imaxes fixas, os títulos e en xeral calquera outra imaxe que non sexan imaxes submarinas gravadas na primeira fase da xornada. É obrigatorio rexistrar #ante a organización as infografías (excepto as que se cren durante o tempo asignado para a edición do vídeo) antes da edición, durante os días da competición.
           6.2. Categoría película sen edición.
              6.2.1. O vídeo da Categoría Película Sen Editar pode ter unha duración máxima de 60 segundos (incluído) e un mínimo de 45 segundos. Os vídeos de menos de 45 segundos ou máis de 60 segundos serán descualificados.
              6.2.2. Os participantes non poden incluír arquivos de audio, efectos visuais, títulos e imaxes no seu proxecto, só a imaxe do cartel do campionato como portada. O vídeo ten que ser silencioso, sen efectos, corrección de cor, sen abrir ou pechar créditos. Só se permitirá cortar, pegar e silenciar os clips de vídeo uno tras outro para formar a película.
        (6) O uso de arquivos libres de dereitos de autor é responsabilidade do competidor. A FEGAS non se fai responsable dos arquivos mencionados. En caso dunha demanda de restrición de dereitos de autor, a FEGAS resérvase o dereito solicitar danos e prexuízos ao competidor.
        (7) Na copia do traballo entregado á organización para o visionado do xurado está prohibido o uso de títulos de apertura ou peche/finalización que poidan identificar o equipo.
        (8) Finalizada a edición, a película exportarase a un arquivo DV, AVI, MOV, MP4, ou MKV, e copiarase no dispositivo de almacenamento proporcionado pola Organización. Indicaranse o título e o formato da película (4:3 ó 16:9). A Organización tamén poderá determinar outros formatos de arquivo de vídeo aos cales se poderá exportar a película. O peso máximo do arquivo final será consensuado pola Organización e os participantes.
        (9) Unha vez entregada a película non poderá realizarse ningunha modificación na mesma calquera que fose o motivo.
        (10) Calquera incumprimento dos prazos estipulados pola Organización serán sancionados polo Comité de Competición.

 14. Gravacións e imaxes
  14.1. A seguinte cláusula débese incluír na Folla de Inscrición de cada competición. A firma desta implica a aceptación das seguintes condicións polo participante:
  AUTORIZACIÓN PARA TOMA E PUBLICACIÓN DE IMAXES:
  A participación na competición implica a autorización á Federación Galega de Actividades Subacuáticas (FEGAS) e ao Club Organizador para difundir parte ou a totalidade das imaxes recollidas sobre o evento en calquera medio de comunicación, escrito e/o audiovisual, sen límite territorial, así como á súa utilización polo Club Organizador e a FEGAS na súa publicidade.
  Así mesmo, autoriza á FEGAS e ao Club Organizador a utilizar as imaxes obtidas froito da competición para a súa publicación na páxina web corporativa da FEGAS, nas galas de entrega de premios, así como para o envío de noticias exclusivas para anunciar a celebración e os resultados dos devanditos campionatos, quedando limitado, no caso de cesión de vídeos para a súa emisión en televisión, ao 40% da duración de cada vídeo, co fin de divulgar e promocionar este tipo de actividade e nunca con fins comerciais.
  Para calquera outro tipo de utilización, requirirase autorización expresa do autor das imaxes. Igualmente autorízase a toma de fotografías e/o gravación de imaxes dos participantes por parte dos reporteiros gráficos acreditados para cubrir as competicións de acordo ao exposto no presente Regulamento.
  #De acordo con o establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle de que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro, cuxo responsable é a FEGAS con domicilio en Polígono Industrial A Grela Brens,C.|Gutemberg, 32-C Baixo-Entresollado, 15008 – A Coruña. A finalidade deste ficheiro é a xestión de imaxes tomadas durante a celebración de saídas, campionatos e outros eventos organizados pola entidade ou facilitados polos federados. Se o desexa, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e/o oposición dirixíndose por escrito á dirección sinalada, achegando unha fotocopia do seu DNI.
  14.2. As imaxes tomadas na competición e as películas realizadas na mesma son propiedade de cada participante.
  14.3. O participante ten dereito en caso de exposición ou publicación das súas gravacións, a que sexa indicado o seu nome e orixe das imaxes.
  14.4. O participante ten a obrigación no caso de que expoña as súas imaxes, de indicar a orixe destas.
  14.5. O participante ten dereito a realizar un segundo máster da súa película despois de entregar o primeiro master á Organización.
  14.6. As gravacións e as películas realizadas non poderán ser exhibidas publicamente nin pola Organización nin polos participantes mentres non se coñeza o fallo do Xurado.

 15. Xurado
  15.1. O Xurado estará composto por tres ou cinco vocais e un secretario.
  15.2. O secretario pertencerá á Organización da proba e será designado por esta. Actuará no Xurado con voz, pero sen voto.
  15.3. Os vogais do Xurado deberán ser, en orde de preferencia, Xurados de Vídeo Submarino, Videógrafos submarinos, mergulladores ou persoas vinculadas ao mundo da Imaxe, e deberán coñecer o articulado do presente Regulamento.
  15.4. As películas serán proxectadas de maneira anónima. Ata o momento do escrutinio final non se coñecerá o nome dos participantes.
  15.5. Efectuaranse os pases necesarios de observación sen puntuar. Só nestes pases poderán ser comentadas as películas en voz alta, se existe algunha dúbida ou comentario técnico/artístico respecto diso. Durante o visionado das películas para a súa puntuación só poderán estar presentes os membros do Xurado. Durante este pase, cada membro anotará para si (sen comentalo co resto), a puntuación que outorga a cada película.
  15.7. Os vídeos presentados polos participantes valoraranse segundo os seguintes criterios unificadores de puntuación:
     A. Puntuación Película sen edición.
     Descrición dos 4 apartados a puntuar:
        (1) Planos: Valorarase a variedade de técnicas utilizadas no videoclip (macro, gran angular, técnicas de iluminación, etc.).
        (2) Fauna e flora: Valoraranse a cantidade e variedade de especies que se mostre no vídeo, tanto fauna, flora e ecosistema da zona, así como a calidade da imaxe coa que se nos mostran.
        (3) Técnica: Nitidez, aspecto das imaxes, traballo do cámara, etc.
        (4) Impresión xeral e méritos: Efecto ao espectador / público. O impacto producido polo vídeo será valorado.
     B. Puntuación Película con edición
     Descrición dos 4 apartados a puntuar:
        (1) Guion: Temática, argumento, narrativa, trama, mensaxe etc. Valorarase especialmente os guións con temática submarina, a orixinalidade dos guións e a súa mensaxe final.
        (2) Fauna e flora: Valoraranse a cantidade e variedade de especies que se mostre no vídeo, tanto fauna, flora e ecosistema da zona, así como a calidade da imaxe coa que se nos mostran. Non só valorarase a cantidade de especies, se non a maneira en que están integradas no guión e na película.
        (3) Técnica: Neste apartado terase en conta a correcta edición e postproducción, calidade de imaxe, unha correcta iluminación, variedade de planos e recursos utilizados.
        (4) Impresión xeral e méritos: Efecto ao espectador / público. O impacto producido polo vídeo será valorado.
  15.8. Os participantes presentarán o seu traballo en ambas as categorías, sinalándose un gañador en cada unha delas. Será nomeado “campión galego de vídeo submarino” o participante que obteña maior puntuación na suma de ambas.
  15.9. Cada Xurado outorgará unha puntuación de cero a vinte e cinco puntos por cada un dos criterios unificadores. A puntuación final de cada criterio unificador será igual á suma das puntuacións outorgadas no devandito criterio por cada un dos Xurados.
  15.10. A puntuación final de cada película será igual á suma das puntuacións de cada un dos criterios unificadores.
  15.11. Soamente poderase descualificar unha película por maioría simple dos membros do Xurado. As películas que sexan descualificadas anotaranse cunha “D” na Acta.
  15.12. Unha vez finalizado o proceso anterior, o secretario encherá a clasificación final da proba, que será por orde decrecente de puntuación, facendo constar as puntuacións por cada criterio unificador e o total. Neste momento darase a coñecer o nome dos autores de cada unha das películas.
  15.13. A clasificación final da proba farase pública e darase a coñecer a todos os participantes nun prazo non superior a trinta días naturais contados desde o día de finalización da competición. Será responsabilidade da Organización e do Delegado de Imaxe da FEGAS que os participantes reciban tal información en tempo e forma.
  15.14. As Actas cos resultados e clasificacións íntegras, incluíndo a folla de puntuación de cada competidor, serán publicadas na páxina web da FEGAS, con independencia de que se proceda á remisión individualizada da mesma a cada competidor ou se utilicen outros medios de difusión.

 16. Reclamacións
  16.1. Calquera reclamación, a excepción do fallo do Xurado que é inapelable, deberá realizarse por escrito, incluíndo un depósito de 20 euros (cantidade que se reintegrará no único caso de que a resolución da reclamación fose favorable ao reclamante). Defínense dous tipos de reclamación:
      A. Por cuestións de índole técnico-deportiva: Dirixiranse ao Comité de Competición, cun prazo máximo de presentación de ata unha hora despois de que se ocasione o motivo da reclamación ou de regresar a terra.
      B. Por erros aritméticos ou de transcrición de datos: Dirixiranse ao Secretario do Xurado, cun prazo de presentación de dous días naturais contados a partir da publicación da clasificación provisional da proba.
  16.2. O órgano responsable de resolver a reclamación fará chegar ao reclamante a resolución motivada e por escrito, a través do Departamento de Imaxe da FEGAS.
  16.3. Poderase dirixir unha segunda reclamación ao Presidente da FEGAS, en concepto de recurso de alzada, só cando a resolución da primeira fose desfavorable. O prazo de presentación será dun máximo de dous días naturais a partir da recepción da resolución da primeira reclamación.
  16.4. Unha vez transcorridos dous días naturais desde a publicación da clasificación provisional ou da resolución das reclamacións, a clasificación elevarase a definitiva, non habendo lugar a posteriores reclamacións.

 17. Infraccións e sancións
  17.1. Todo o relacionado con infraccións e sancións en competicións de Vídeo Submarino da FEGAS rexerase polo Regulamento Sancionador para competicións de Imaxe FEGAS vixente.

 18. Puntuación do Circuito Gallego
  18.1. Este Regulamento será válido para a súa aplicación en competicións do Circuito Gallego de Vídeo Submarino e no Campionato Gallego. O baremo que se seguirá para a puntuación de cada proba será o seguinte:
      A. 1º clasificado na proba: 25 puntos.
      B. 2º clasificado na proba: 20 puntos.
      C. 3º clasificado na proba: 17 puntos.
      D. 4º clasificado na proba: 15 puntos.
      E. 5º clasificado na proba: 13 puntos.
      F. 6º clasificado na proba: 11 puntos.
      G. 7º clasificado na proba: 9 puntos.
      H. 8º clasificado na proba: 7 puntos.
      I. 9º clasificado na proba: 5 puntos.
      J. 10º clasificado na proba: 3 puntos.
      K. 11º clasificado na proba: 1 puntos.
      L. 12º clasificado na proba e seguintes: 0 puntos.
  18.2. Naquelas competicións nas que, por criterio da FEGAS, demándese máis participación, os competidores serán bonificados con 15 puntos extra só por participar. Estas competicións serán indicadas no Calendario Oficial de Competición publicado na web da FEGAS.
  18.3. Do total de probas do Circuito, cada participante descartará a de menor puntuación. Á suma das puntuacións das competicións restantes sumaráselle a do Campionato Gallego, e o total obtido usarase para confeccionar a Clasificación Anual de Vídeo Submarino. Os casos de empate de puntuación resolveranse @teniendo en cuenta a orde de clasificación obtido polos participantes no Campionato Gallego, situando na posición superior ao participante mellor clasificado neste.
  18.4. A Clasificación Anual de Vídeo Submarino será a que outorgue ao cámara do equipo o dereito para participar no campionato nacional representando á FEGAS en función das prazas dispoñibles, por orde de clasificación.
  18.5. No caso de que algún dos cámaras que gañasen o dereito para representar á FEGAS no campionato nacional, renuncie á devandita participación, ese dereito recaerá sobre os restantes cámaras segundo a orde da Clasificación Anual de Vídeo Submarino. Será o Comité de Imaxe da FEGAS quen avalíe a situación e outorgue ese dereito, respectando sempre a orde da Clasificación Anual de Vídeo Submarino, establecendo as condicións que sexan precisas.