Estatutos Fegas

ESTATUTOS

FEDERACION GALEGA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS (FEGAS)

Descargar Estatutos PDF

TÍTULO I

Disposicións Xerais

Artigo 1

  1. A FEDERACION GALEGA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS, en diante FEGAS, inscrita no rexistro de Clubs, Federacións e Entidades Deportivas de Galicia da Secretaria Xeral para ou Deporte, co número 160, é unha entidade asociativa privada, que se haberá de rexer polos presentes estatutos, e en canto neles non estea previsto, pola Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia e as normas de desenvolvemento, polos seus estatutos e regulamentos debidamente aprobados e polas demais disposicións legais ou federativos que resulten aplicables.
  2. A FEGAS ten personalidade xurídica propia, así como plena capacidade para obrar para o cumprimento dos seus fins e xurisdición nos asuntos da súa competencia.
  3. Posúe patrimonio propio independente do dos seus afiliados e carece de ánimo de lucro.
  4. A FEGAS, está integrada na FEDERACION ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS, cuxos estatutos acepta, e obrígase a cumprir, sempre que non entren en contradición cos seus propios Estatutos e desde logo dentro do ordenamento xurídico español e autonómico galego.
  5. A FEGAS, ostenta a representación da Federación Española de Actividades Subacuáticas, #ante a Autonomía de Galicia, en canto relaciónese coa actividade subacuática deportivo-recreativa e cultural, que constitúe o obxecto daquela.
  6. A FEGAS non permite ningún tipo de discriminación, por ela ou os seus membros, por razón de nacemento, raza, sexo, opinión, ou calquera outras circunstancias persoais ou sociais.

Artigo 2 

A FEGAS ten o seu domicilio en Paseo Alcalde Francisco Vázquez Nº 6 1º 15001 - A Coruña, e por acordo da Xunta Directiva, poderase cambiar dentro da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 3

A FEGAS está integrada polos Clubs deportivos de ámbito autonómico, inscritos no Rexistro de Clubs, Federacións e Entidades Deportivas de Galicia, que entre as súas actividades conte con calquera modalidade subacuática deportivo-recreativa, e polos deportistas, técnicos, comisarios, xuíces e árbitros de actividades subacuáticas.

Artigo 4

O ámbito de actuación da FEGAS, no desenvolvemento das competencias que lle son propias, esténdese a todo o territorio da Autonomía de Galicia.

Artigo 5 

Constitúe o obxecto social da FEGAS, con carácter exclusivo, a organización e práctica, e o ensino e divulgación da actividade subacuática deportiva, en todas as súas especialidades no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Así mesmo, correspóndelle o goberno, administración e regulamentación, das diversas actividades subacuáticas deportivo-recreativas na Comunidade Galega. En particular corresponde á FEGAS, desenvolver os programas de ensino do mergullo deportivo- recreativo que emanen da Escola Nacional de Mergullo Autónomo Deportivo, (ENBAD), para os distintos niveis de mergullador e instrutor. Previo informe técnico emitido pola Escola Galega do Deporte.

Artigo 6

 Para o cumprimento do seu obxecto social a FEGAS exercerá as seguintes funcións:

a) Organizar en exclusiva as competicións e actividades propias da modalidade deportiva que lle é propia e outorgar os títulos deportivos correspondentes a tales actividades.

b) Ostentar a representación da Federación Española de Actividades Subacuáticas, así como de calquera outra organización internacional a que poida adherirse, na Autonomía Galega, en todas aquelas especialidades deportivo-recreativas consideradas como actividades subacuáticas.

c) Ostentar a representación de Galicia, en calquera especialidades deportivo- recreativas consideradas como actividades subacuáticas, #ante calquera autoridades deportivas, internacionais, nacionais, autonómicas, ou de calquera outro orde.

d) Contratar o persoal necesario para o cumprimento das súas funcións e a prestación dos seus servizos.

e) Cualificar e organizar, no seu caso, as actividades e competicións de ámbito social, local, provincial, e autonómico, así como, previo acordo coa Federación Española, as de carácter nacional ou internacional.

f) Actuar en coordinación coa Federación Española, ou con outras federacións autonómicas, na promoción xeral das actividades subacuáticas.

g) Deseñar, elaborar e executar, en colaboración coa Federación Nacional ou outras federacións autonómicas, os plans de preparación dos deportistas de alto nivel nas especialidades subacuáticas, así como participar nas listas anuais dos mesmos.

h) Colaborar coa Comunidade Autónoma, e a Federación Nacional de Actividades Subacuáticas, na formación de técnicos deportivos, e na prevención, control e represión no uso de substancias e fármacos prohibidos e métodos non regulamentados no deporte.

i) Exercer a potestade disciplinaria deportiva, nos termos establecidos na Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, e Real Decreto 1.591/92, do 23 de decembro, as súas específicas disposicións de desenvolvemento e os seus Estatutos e Regulamentos.

j) Controlar e supervisar as subvencións de todo tipo que se outorguen aos clubs, deportistas e técnicos, nas condicións que fixe a Xunta de Galicia.

k) Executar, no seu caso, as resolucións do Comité Galego de Xustiza Deportiva.

l) Elaborar os programas de promoción xeral da súa modalidade deportiva.

m) Elaborar as normas técnicas da súa modalidade deportiva e dirixir e regular as actividades propias desta.

n) Desenvolver programas de especialización da súa modalidade deportiva.

o) Resolver en vía de recurso as impugnacións contra os acordos dos órganos dos clubs deportivos que dela dependan.

p) Designar os deportistas da súa modalidade deportiva que integrarán a selección galega, para o que os clubs deberán poñer ao dispor da federación aos deportistas elixidos.

q) En xeral cantas actividades e funcións non se opoñan, menoscaben ou prexudiquen o seu obxecto social.

Artigo 7

Os actos realizados pola FEGAS, no exercicio das funcións públicas delegadas de carácter administrativo, poderán ser recorridos #ante o Comité Galego de Xustiza Deportiva, cuxas resolucións esgotarán a vía administrativa.

Artigo 8

A organización territorial da FEGAS, concrétase ás provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Na súa virtude, tal organización confórmase dos clubs, que en cada momento, figuren no libro de rexistro da Federación.

 

TÍTULO II

Dos Clubes

Artigo 9 

Son clubs de actividades subacuáticas, as asociacións privadas integradas por persoas físicas, que teñan por obxecto a promoción dunha ou varias especialidades deportivas subacuáticas, a práctica das mesmas polos seus asociados, así como a participación nas actividades e competicións das mesmas.

Deberán inscribirse no Rexistro administrativo da Xunta de Galicia, o que se acreditará á FEGAS, por medio de certificación da inscrición, para o seu recoñecemento.

Artigo 10

Para participar en actividades e competicións, os clubs, deberán inscribirse, na FEGAS, a través da cal pasarán a incorporarse na Federación Española de Actividades Subacuáticas.

Os Clubs federados deberán acatar todos os acordos, disposicións e regulamentos que se diten no ámbito interno da Federación Autónoma, ou da propia Federación Española. No suposto de vulnerar as devanditas disposicións, depararíalles o prexuízo a que houber lugar, previo o expediente disciplinario correspondente.

Artigo 11

 1. Son seccións deportivas, os clubs dotados de personalidade xurídica, con sede ou delegación na Comunidade Autónoma de Galicia e constituídos de acordo á súa respectiva normativa poderán crear a sección deportiva de actividades subacuáticas para os efectos de participar en competicións oficiais. A creación dunha sección deportiva requirirá un acordo expreso do órgano de goberno da entidade pública ou privada correspondente, que manifestará a súa intención de crear esta, a súa forma de, organización, o réxime de administración e o resto de requisitos previstos na normativa deportiva, que deberá inscribirse no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.
 2. Os representantes das seccións deportivas de actividades subacuáticas que designen as entidades que cren as seccións poderán participar nas asembleas xerais das federacións correspondentes cos mesmos dereitos e coas mesmas obrigacións que os representantes dos clubs.
 3. As seccións deportivas terán, para os efectos deportivos, de organización e administración, os mesmos dereitos e deberes que os clubs deportivos.
 4. Os beneficios das seccións deportivas, se os houbese, deberán ser repercutidos na súa actividade deportiva.

 

TÍTULO III

Dos Deportistas

Artigo 12

Son deportistas da FEGAS, as persoas físicas titulares da licenza federativa.

Para a súa participación en actividades e competicións de calquera modalidade subacuática, será requisito indispensable estar en posesión da licenza federativa en vigor, ademais das titulacións en que naquelas fosen precisas.

1. Son dereitos básicos dos deportistas:

a) Obter a licenza federativa, que deberá incluír un seguro que cubra os riscos derivados da actividade deportiva.

b) Participar na elección dos órganos de goberno e representación dá FEGAS nos termos establecidos nos Estatutos.

c) Participar nas competicións oficiais.

d) Recibir atención deportiva do seu Club e da organización federativa.

 

2. Son deberes básicos dos deportistas:

a) Someterse á disciplina das entidades deportivas polas que subscriban a licenza federativa.

b) Non intervir en actividades deportivas con Club ou Entidade distinto ao que conste na súa licenza, salvo previa autorización de leste, e sempre que o permita a normativa específica.

c) Acatar as resolucións que adopten os órganos disciplinarios deportivos polas infraccións cometidas non transcurso das competicións deportivas.

d) Respectar as normas de utilización do equipamento oficial en todas as competicións en que se represente á FEGAS.

f) Someterse a controis antidopaxe durante as competicións ou fóra delas, cando o requira a FEGAS, a Secretaría Xeral para ou Deporte ou calquera outro organismo competente na materia.

Artigo 13

Os deportistas con licenza federativa quedan sometidos ás normas federativas que rexan a práctica de calquera tipo de actividade subacuática, así como as das competicións oficiais.

 

TÍTULO IV

Das Especialidades

 

Artigo 14

A FEGAS poderá practicar e no seu caso, crear cantas Especialidades considere necesarias para a mellor organización, representación e salvaguardia das súas actividades e intereses, sen prexuízo do cumprimento das disposicións legais de aplicación.

Artigo 15

As diferentes Especialidades da FEGAS, teñen unha función esencialmente técnica; por iso, todas as decisións políticas ou sociais corresponden integramente á Asemblea Xeral, á Comisión Delegada, e á Xunta Directiva, no seu caso.

Artigo 16

Na actualidade existen as seguintes Especialidades, dentro do ámbito da FEGAS:

a) ESPECIALIDADE DEPORTIVA, integrada polas seguintes seccións ou departamentos:

- Natación con Aletas
- Pesca Submarina
- Orientación Subacuática
- Apnea
- Fotografa Submarina
- Vídeo submarino
- Fotografía en apnea
- Hóckey subacuático
- Mergullo deportivo recreativo

b) ESPECIALIDADE TECNICA, integrada polas seguintes seccións ou departamento:

- Ensino (ESCOLA GALEGA)
- Centros e escolas.

c) DEPARTAMENTO MÉDICO

Artigo 17

As Seccións poderán dispoñer dun regulamento de orde interna, a condición de que estes non entren en oposición cos Estatutos e demais disposicións da FEGAS.

Artigo 18

A Xunta Directiva poderá acordar a constitución doutras Seccións, Comisións, ou Departamentos, que estime oportunos para o mellor funcionamento da FEGAS.

 

TITULO V

Dos Órganos da FEGAS CAPÍTULO I

 

 

Artigo 19

Son órganos da FEGAS:

a) De goberno e representación:

1. A Asemblea Xeral e a súa Comisión Delegada, de asistencia á mesma.

2. O Presidente.

b) Complementarios:

1. O Secretario da Federación.

2. A Xunta Directiva.

3. O Tesoureiro.

c) De réxime interno:

1. O Comité Deportivo.

2. O Comité Técnico.

3. O Comité Científico Cultural.

4. O Comité de Árbitros, Xuíces e Comisarios.

5. O Comité de Disciplina Deportiva.

 

A FEGAS poderá crear todos aqueles órganos que considere necesarios para o seu mellor desenvolvemento e funcionamento.

Artigo 20

Son requisitos para elegible dos citados órganos de representación e goberno da FEGAS, os seguintes:

1. Ter a condición política de galego, segundo o disposto no artigo 3 da Lei Orgánica 1/1.981, do 6 de abril, do Estatuto para a Autonomía para Galicia.

2. Ter a maioría de idade civil.

3. Estar en posesión da licenza federativa, no momento da convocatoria das eleccións, e háxaa igualmente tido durante a tempada deportiva anterior.

4. Estar en pleno uso dos seus dereitos civís e non atoparse inhabilitado para desempeñar cargos públicos nin estar suxeito a sanción disciplinaria deportiva que inhabilite para iso.

5. Non estar incurso en incompatibilidades legais, estatutarias ou que emanen de disposicións de rango inferior.

6. Os específicos que para cada caso, se os houber, determinen os presentes estatutos, disposicións internas.

Todas as competencias serán ratificadas e aprobadas pola Asemblea Xeral.

Artigo 21

 1. Todos os membros dos órganos de representación e goberno desempeñarán o seu mandato por prazo de catro anos, mediante elección, coincidindo cos anos dos Xogos Olímpicos de Inverno, e poderán en todo caso ser reelixidos.
 2. No caso de que, por calquera circunstancia, non esgotasen aquel período de mandato, quen ocupe as vacantes, exercerán o cargo por tempo igual ao que restase por cumprir aos substituídos, os cales non poderán presentarse a unha nova elección ata que transcorra o período para o que foron elixidos.
 3. No caso de que resultasen elixidos menor número de membros que os postos que correspondan por cada estamento, devanditos postos, sen prexuízo do que máis adiante se dirá, quedarán inicialmente sen cubrir. Os candidatos presentados e votados que non reunisen os votos necesarios para acceder á Asemblea Xeral da FEGAS quedarán como suplentes pola súa orde, para ocupar as posibles vacantes que se poidan producir.
 4. Se as vacantes producíronse por ser menor o número de candidatos presentados nalgunha ou algunhas circunscricións electorais, ou cando non existan ou se esgotaron os suplentes, haberase de convocar nova elección para o estamento de que se trate, #de acordo con o Regulamento Electoral da FEGAS. Corresponde ao Presidente, convocar ditas eleccións parciais, que deberán axustarse ás normas que regulan as eleccións xerais da Asemblea Federativa.
 5. Os membros dos Comités da FEGAS correspondentes a cada unha das especialidades, serán designados polo seu Presidente, que á súa vez será designado e no seu caso, cesado libremente polo Presidente da FEGAS. Estes Comités poderán confeccionar os seus regulamentos internos. No nomeamento dos presidentes das especialidades respectarase o disposto na lei do Deporte de Galicia.

Artigo 22

 1. As sesións dos órganos colexiados da FEGAS serán sempre convocadas polo seu Presidente, ou a requirimento deste polo Secretario, e terán lugar cando aquel acórdeo e, desde logo e ademais, nos tempos que, no seu caso, determinan as disposicións estatutarias ou regulamentarias.
 2. A convocatoria dos órganos da FEGAS efectuarase dentro dos termos que en cada caso concreto prevexan os presentes Estatutos, en ausencia de tal previsión e en supostos de especial urxencia, a mesma efectuarase cunha antelación mínima de corenta e oito horas.
 3. Quedarán validamente constituídas, en primeira convocatoria, cando asista a metade máis un dos seus membros, e en segunda, que terá lugar, polo menos, media hora máis tarde, con calquera número de asistentes. Iso será sen prexuízo daqueles supostos específicos en que os presentes Estatutos requiran un quórum de asistencia maior.
 4. Corresponde ao presidente dirixir os debates coa autoridade propia do seu cargo.
 5. Os acordos adoptaranse por maioría simple, salvo nos supostos en que os presentes Estatutos, prevexa un quórum.
 6. De todas as reunións levantarase acta na forma prevista no presente ordenamento.

Artigo 23

1. Son dereitos dos membros da organización federativa:

a) Asistir ás convocatorias da Asemblea Xeral, tomar parte nas votacións e deliberacións, expresando libremente as súas opinións en cantas cuestións sexan obxecto de tratamento ou debate, no seo do órgano do que sexan membros e exercer o seu dereito de voto, facendo constar, no seu caso, se o desexan, o particular razoado que emitan, salvo o establecido no Artigo 33, apartado 7.

b) Intervir nas tarefas federativas, propias do cargo ou funcións que ostenten, cooperando na xestión que completa ao órgano ao que pertenzan.

c) Coñecer o contido das actas das sesións do órgano do que formen parte.

d) Formar parte como elector e elegible de todos os órganos de organización federativa, nos casos, termos e condicións que correspondan.

e) As demais que regulamentariamente se establezan.

2. Son as súas obrigacións básicas:

a) Concorrer, cando formalmente sexan citados, ás reunións, salvo existencia de causa grave que o impida.

b) Desempeñar na mellor forma posible, as comisións que se lle encomenden.

c) Colaborar lealmente na xestión federativa, gardando, cando sexa necesario, secreto sobre as deliberacións.

d) Non efectuar manifestacións públicas, orais ou escritas, contrarias aos presentes Estatutos ou normas que os desenvolvan e aos intereses da Federación.

e) As demais que se determinen por vía regulamentaria.

Artigo 24

1. Os membros dos órganos da FEGAS, cesan polas seguintes causas:

a) Expiración do período do mandato.

b) Remoción nos supostos que proceda, se non se tratar de cargos electivos.

c) Dimisión.

d) Incapacidade que impida o desempeño do cargo.

e) Inhabilitación ou incompatibilidade legal ou estatutaria.

f) Suspensión ou cesamento por expediente disciplinario, incoado en uso das facultades da FEGAS.

g) Non manter a licenza federativa en vigor.

2. Especificamente o Presidente da FEGAS, poderá cesar mediante o voto de censura, que deberá reunir os seguintes requisitos:

a) Ser construtivo, e que se formule por un terzo, polo menos dos membros da Asemblea Xeral, formalizado individual ou colectivamente, mediante escrito motivado e asinado, ao que se achegará fotocopia do DNI.

b) Que se aprobe pola metade máis un, dos membros de pleno dereito, que integran a Asemblea Xeral, sen que, en ningún caso, admítase o voto por correo ou delegado, excepto no caso dos Clubs que poderá nomear representante que acuda á Asemblea mediante acordo da súa Xunta Directiva.

c) Que se propoña un candidato alternativo que, de prosperar a moción, sairía elixido Presidente.

Artigo 25

En caso de non prosperar a moción de censura, non se poderá presentar unha nova, ata transcorrer un ano desde a proposta da última non aceptada.

 

 

CAPITULO II

Dos Órganos de Goberno e Representación Sección 1ª. Da Asemblea Xeral

 

Artigo 26

1. A Asemblea Xeral é o órgano superior de goberno e representación da FEGAS.

2. O número de membros da Asemblea Xeral será fixado na convocatoria de eleccións á mesma, distribuíndose segundo as seguintes porcentaxes:

- Clubs rexistrados na Federación, entre un 66%.
- Deportistas, entre un 22%.
- Técnicos, entre un 6%.
- Xuíces e árbitros, entre un 6%.

3. A Asemblea Xeral nomeará de entre os seus membros a Comisión Delegada.

4. O funcionamento e desenvolvemento da Asemblea Xeral desenvolverase polo pertinente regulamento interno, que deberá respectar en todo caso, o dereito de asistir á mesma con voz e voto de todos os membros da organización federativa, salvo o establecido no Artigo 33 apartado 7.

Artigo 27

Serán requisitos xerais para ser electores e elegibles:

a) Deportistas: Ter cumpridos os dezaoito anos e estar en posesión da licenza federativa no momento da convocatoria, e cumprir os demais requisitos previstos na lexislación autonómica de aplicación.

b) Clubs: Que estean inscritos na FEGAS e no Rexistro de Asociacións Deportivas e deportistas de Galicia e que reúnan os demais requisitos previstos na lexislación autonómica que resulte de aplicación.

c) Os xuíces, técnicos e árbitros: en idénticas circunstancias ás sinaladas no apartado a)

Artigo 28

A Asemblea Xeral reunirase en sesión plenaria e ordinaria, unha vez ao ano, e sempre dentro do primeiro semestre. Nesta reunión haberase de tratar sobre a aprobación do orzamento para a próxima tempada, a liquidación do orzamento anterior e a aprobación do calendario de actividades deportivas.
As demais reunións terán carácter extraordinario e celebraranse a instancia do Presidente, por acordo da Comisión Delegada adoptado pola maioría, ou a proposta dun número de asembleístas, non inferior ao 25%.
A convocatoria da Asemblea corresponderá ao Presidente da FEGAS, e deberá realizarse cunha antelación de 15 días. Desde a convocatoria ata a data de celebración da Asemblea, non poderán transcorrer máis de 20 días naturais. Á convocatoria deberá achegarse a orde do día, así como a documentación concernente aos asuntos que se vaian a tratar.

Artigo 29

1. Corresponde á Asemblea Xeral en reunión plenaria e con carácter obrigatorio:

a) A aprobación do orzamento anual e a súa liquidación.

b) A aprobación do calendario deportivo, no que respecta a as diversas actividades, e das bases e regulamentos que as rexan.

c) A aprobación dos regulamentos.

d) Aprobación e modificación dos Estatutos.

e) A elección e cesamento do Presidente.

f) A elección da Comisión Delegada, así como a súa eventual renovación.

2. Correspóndelle ademais:

a) Autorizar o gravame ou alleamento de bens, cando o importe da operación sexa superior ou igual ao 10% do Orzamento da FEGAS, ou a 12.000 euros, precisándose para tal aprobación a maioría simple de votos.

b) Outorgar a súa aprobación, así como a contía das dietas, que por gastos de representación haxan de percibir o Presidente e directivos, requiríndose, para a súa aprobación, a metade máis un dos votos emitidos.

c) Resolver as proposicións que lle sometan a Xunta Directiva, ou os propios asembleístas, #de acordo con o regulamento interno.

d) As demais competencias que se conteñen no presente ordenamento ou que se outorguen regulamentariamente.

3. Poderán tratarse na Asemblea, cando concorran razóns de especial urxencia, asuntos ou propostas que presenten o Presidente ou a Xunta Directiva, ata 48 horas antes da data da sesión, sen necesidade de anuncio ou mesmo no mesmo acto da celebración da Asemblea, a condición de que se acepte a petición por parte da maioría dos membros asembleístas presentes, que deberán ser á súa vez a maioría dos membros de pleno dereito da Asemblea.

Artigo 30

As vacantes que se produzan na Asemblea Xeral poderán ser cubertas na forma regulamentariamente determinada no artigo 21.apartado 3 dos presentes estatutos.

Sección 2ª. Da Comisión Delegada da Asemblea Xeral Artigo 31

1. A Comisión Delegada da Asemblea Xeral estará composta polo 15% dos membros da Asemblea. En ningún caso este número será inferior a 5 nin superior a 15.

Será elixida pola Asemblea Xeral, de entre os seus membros, e o seu mandato coincidirá co da citada Asemblea. Se se produce algunha vacante, será cuberta co seguinte candidato máis votado.

2. A súa competencia concrétase ao seguimento da xestión deportiva e económica da FEGAS nos termos que lle haxan encomendados pola Asemblea Xeral e poderá adoptar os acordos que correspondan nas cuestións en que fose habilitada pola Asemblea Xeral.

3. O Presidente de FEGAS, convocará á Comisión Delegada, que se reunirá, como mínimo, 2 veces ao ano, para os fins da súa competencia e polo menos para realizar o seguimento da xestión deportiva e económica da FEGAS.

As modificacións non poderán exceder dos límites e criterios que a propia Asemblea Xeral estableza.

A proposta sobre os temas para tratar pola Comisión Delegada, corresponde ao Presidente da FEGAS, ou a dous terzos dos seus membros.

Sección 3ª. Do Presidente

Artigo 32

1. O Presidente da FEGAS, é o órgano executivo da mesma. Ostenta a súa representación, convoca e preside os órganos de goberno e representación e executa os acordos dos mesmos.

2. Así mesmo, o Presidente da FEGAS será membro da Asemblea Xeral e da Comisión Delegada, como Presidente das mesmas, sendo o seu voto de calidade, en caso de empate, na adopción dos acordos. Tamén preside a Xunta Directiva, e é o executor dos acordos de todos os órganos, podendo delegar tal función.

Ten ademais dereito a asistir a cantas sesións celebren os órganos e comisións federativas, nese caso presidiraos. Así mesmo nomeará aos Presidentes dos diversos comités.

3. Correspóndenlle, en xeral, e ademais das que se determinan nos presentes estatutos, as atribucións non encomendadas especificamente á Asemblea Xeral, á súa Comisión Delegada, e á Xunta Directiva.

4. Será elixido cada catro anos, coincidindo cos anos de Xogos Olímpicos de Inverno mediante sufraxio libre, directo, igual e secreto, polos membros da Asemblea Xeral.

Os candidatos para ostentar a Presidencia da FEGAS, deberán formar parte da Asemblea Xeral, ser galego, maior de idade e en pleno uso dos seus dereitos civís, que non incorrese en ningunha sanción deportiva que o inhabilite, e que non estea inhabilitado para o desempeño dun cargo público por sentenza xudicial firme.

En todo caso, o presidente saínte será membro da nova asemblea xeral.

Esa condición perderase nos casos de non presentar candidatura á presidencia ou de non resultar elixido presentándoa.

A súa elección levará a cabo por maioría absoluta de votos. No caso de que ningún candidato alcanzase a maioría absoluta, procederase a unha segunda votación, entre os dous candidatos máis votados, resultando elixido o que obteña a maioría dos votos emitidos.

Para a súa elección non será válido o voto por correo nin por delegación. Excepcionalmente, polos Clubs poderá votar o seu presidente ou o representante que houber designado. En ningún caso, ningún membro da Asemblea Xeral poderá emitir máis dun voto.

5. Nos supostos de ausencia, enfermidade, ou calquera outra causa que impida transitoriamente desempeñar as súas funcións, o Presidente será substituído polos Vicepresidentes, se os houber, na súa orde, en defecto deles, polo Tesoureiro e o Secretario Xeral, respectivamente, e en última instancia, polo membro de maior antigüidade, ou pola de máis idade, se aquela fose a mesma.

6. Cando o Presidente cese no cargo, por concluír o tempo do seu mandato, a Xunta Directiva constituirase en Comisión Xestora, e convocará eleccións aos órganos de goberno e representación da FEGAS, en termo non superior a trinta días. A Comisión Xestora, elaborará o regulamento electoral, que incluirá o calendario electoral, que serán aprobados definitivamente pola Asemblea Xeral, e comunicado á Secretaría Xeral para ou Deporte da Xunta de Galicia.

Se o Presidente cesase por calquera causa anterior á de extinción do seu mandato, ocupará o seu cargo o Vicepresidente, ou a persoa que regulamentariamente quede designada mentres se prepara o proceso á elección de quen haxa de substituírlle, que ocupará o cargo, por tempo igual ao que restase por cumprir ao substituído, sendo ademais de aplicación no que a leste respecta, a norma que prevé o artigo 21 apartado 2 do presente ordenamento.

7. Mentres desempeñe o seu mandato o Presidente non poderá exercer cargo algún noutro órgano federativo, salvo que estatutariamente correspóndalle, nin en entidade, asociación ou clubs suxeitos á disciplina federativa, ou en federación deportiva autonómica ou española que non sexa a de Actividades Subacuáticas.

 

 

CAPITULO III

Dos Órganos Complementarios

Sección 1ª. Da Xunta Directiva

 

Artigo 33

1. A Xunta Directiva é o órgano complementario dos de goberno e representación, que asiste ao Presidente, e a quen compete a xestión ordinaria da FEGAS.

2. Estará composta por un número de membros, non inferior a 5 nin superior a 15, todos eles designados polo Presidente, a quen tamén corresponde a designación de cargos e o seu remoción.

3. A Xunta Directiva terá polo menos un Vicepresidente, que substituirá ao Presidente, en caso de ausencia, vacante ou enfermidade.

Terá ademais un Tesoureiro e un Secretario Xeral.

4. Son competencias da Xunta Directiva:

a) Controlar o desenvolvemento e bo fin das actividades federativas.

b) Elaborar os regulamentos internos dos distintos comités, seccións ou departamentos integrantes da FEGAS.

c) Conceder honras e recompensas, #de acordo con o correspondente regulamento interno.

d) Publicar mediante circular, as disposicións ditadas pola propia Xunta Directiva, e os acordos que adopten no exercicio das súas facultades.

e) Todas aquelas conferidas pola regulamentación interna da FEGAS.

5. Os membros da Xunta Directiva cooperarán por igual, na xestión que á mesma compete e responderán diso, #ante o propio Presidente e a Asemblea Xeral.

6. Os membros da Xunta Directiva, non poderán desempeñar cargo algún, noutra Federación Deportiva, que non sexa a Federación Española de Actividades Subacuáticas, CMAS ou quen legalmente as substitúan.

7. Os membros da Xunta Directiva, que non o fosen da Asemblea Xeral, terán dereito a asistir ás sesións desta, con voz, pero sen voto.

8. A Xunta Directiva reunirase, xeralmente unha vez ao mes, ou cando o decida o Presidente a quen lle corresponderá, en todo caso, a súa convocatoria, así como a determinación dos asuntos para tratar en cada reunión. O prazo mínimo de convocatoria será de 48 horas.

Os acordos adoptaranse por maioría simple, dirimindo os eventuais empates, o voto de calidade do Presidente.

9. Os membros da Xunta Directiva son especificamente responsables dos actos, resolucións ou acordos adoptados, #ante a Asemblea Xeral, a cal, se así se decidise pola maioría de dous terzos de quen de pleno dereito intégrana, poderá acordar a reprobación destes, debendo en tal caso o Presidente da FEGAS proceder ao seu cesamento inmediato.

Sección 2ª. Do Secretario Xeral e o Tesoureiro

Artigo 34

O Secretario Xeral da FEGAS, deberá ser membro da Xunta Directiva, e será nomeado polo Presidente. Exercerá as funcións de federativo e asesor, e máis especificamente as seguintes:

a) Levantar as actas das sesións dos órganos de goberno e representación da FEGAS con indicación dos asistentes, temas tratados, resultado das votacións, e se é o caso, os votos particulares contrarios aos acordos adoptados. E custodiar os libros de actas.

b) Expedir as certificacións oportunas dos acordos dos órganos de goberno e representación.

c) Remitir á Administración autonómica, cando cumpra, as actas das reunións da Asemblea Xeral e da Comisión Delegada, nos termos e prazos en que legalmente proceda.

d) Informar o Presidente e á Xunta Directiva, nos casos en que sexa requirido para iso.

e) Resolver os asuntos de trámite.

f) Exercer a xefatura do persoal de FEGAS.

g) Velar polo exacto cumprimento dos acordos dos órganos federativos.

h) Asinar as comunicacións e circulares.

i) Todas aquelas funcións que regulamentariamente queden establecidas, ou lle sexan delegadas polo Presidente.

Artigo 35

O Tesoureiro da Federación, é o órgano de administración da FEGAS, correspondéndolle o exercicio das seguintes funcións:

a) Levar a contabilidade da Federación.

b) Exercer a inspección económica de todos os órganos da Federación.

c) Elaborar e presentar balances do estado contable da Federación, á Comisión Delegada.

Informar á Asemblea Xeral, á súa Comisión Delegada, ao Presidente e á Xunta Directiva, sobre as cuestións que lle sexan sometidas ou que considere relevantes para a boa orde económica.

e) Preparar os orzamentos que han de ser presentados á Asemblea Xeral así como a liquidación dos mesmos.

f) Cantas funcións encoméndenlle as normas regulamentarias da FEGAS.

 

 

TITULO VI

Dos réximes disciplinario e sancionador en materia administrativo-deportiva

Artigo 36

A disciplina deportiva e o réxime sancionador en materia administrativo-deportiva réxense pola Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia e o Real Decreto 1.591/1.992, do 23 de decembro, sobre disciplina deportiva, polos presentes estatutos e pola regulamentación federativa que os desenvolve.

 

CAPÍTULO I

Do Réxime Disciplinario

Artigo 37

O ámbito da disciplina federativa, esténdese ás infraccións dos Regulamentos propios das actividades subacuáticas, infraccións das regras de competición ou das normas xerais de conduta deportiva, todas elas dentro do ámbito das actividades subacuáticas.

Artigo 38

A FEGAS exerce a potestade disciplinaria sobre todas as persoas que formen parte da súa propia estrutura orgánica sobre os clubs e entidades, os deportistas, os técnicos, os xuíces, árbitros, colectivos interesados, así como sobre os dirixentes; en xeral, sobre todas aquelas persoas ou entidades que, estando adscritas á FEGAS desenvolven actividades ou exercen cargos ou funcións no ámbito autonómico de Galicia.

Artigo 39

A potestade disciplinaria da FEGAS exerceraa o Comité de Disciplina Deportiva.

O Comité de Disciplina Deportiva, exercerá a potestade disciplinaria sobre toda competición ou actividade subacuática, que se desenvolva no ámbito da autonomía de Galicia. Así mesmo intervirá nos supostos de infraccións das normas das actividades subacuáticas. A intervención do Comité de Disciplina Deportiva levará a cabo de oficio, a solicitude de parte interesada, ou en virtude de denuncia motivada.

No caso do ensino do mergullo deportivo-recreativo, serán competencias da FEGAS, todas as infraccións cometidas polo persoal docente, ou nos supostos de vulneración de normas ou regulamentos.

Artigo 40

Iniciado o expediente e con suxeición ao principio de proporcionalidade, o Xuíz Único de Competición, de oficio ou por moción razoada do Instrutor, poderá acordar as medidas provisionais que estime oportunas.
As sancións impostas a través do correspondente expediente disciplinario, serán inmediatamente executivas, sen que os recursos interpostos contra as mesmas paralicen ou suspendan a súa execución.
En calquera caso, ponderarase, como especial circunstancia para acceder a deixar en suspenso a executividade do acto recorrido, os prexuízos de difícil ou imposible reparación que puidesen derivarse do seu cumprimento

Artigo 41

As resolucións deberán expresar a tipificación do feito que se sanciona, con cita do precepto violado e expresión do recurso que cabe interpoñer, indicando o órgano ao que dirixilo, e o prazo establecido para iso.

Artigo 42

1. Os acordos dos órganos disciplinarios federativos, deberán notificarse aos interesados mediante oficio, carta, telegrama, telex, fax ou calquera outro medio que permita ter constancia da súa recepción, dirixíndose ao domicilio que figure nos libros rexistro da FEGAS, ou ao que, a eses efectos, sinalase no procedemento.

2. As notificacións deberán conter o texto íntegro da resolución ou acordo, con expresión dos recursos que procedan, do órgano #ante o que haxan de formalizarse e do prazo para interpoñelos.

Artigo 43

O Réxime de Disciplina Deportiva da FEGAS estará formado:

a) En primeira instancia, por UN XUÍZ UNICO.

b) En segunda instancia, por un COMITÉ DE APELACION.

O Comité de Apelación, estará formado por un máximo de 5 membros, 3 deles titulares, e 2 suplentes, para cubrir os casos de ausencia ou enfermidade dos titulares.

A designación dos membros do Comité, correrá a cargo da Xunta Directiva.

Tanto o Xuíz Único, como o Presidente do Comité de Apelación, serán nomeados polo Presidente da FEGAS, a proposta dos membros que compoñan o Comité de Disciplina Deportiva.

A duración do mandato dos membros do Comité será, como máximo, a mesma que a dos órganos de goberno e representación da FEGAS, e cesarán no cargo na vez procedeuse á designación de novos membros.

Artigo 44

As faltas poden ser moi graves, graves e leves, determinación que se fará en base aos principios e criterios establecidos regulamentariamente.

Artigo 45

1. Consideraranse, en todo caso, como infraccións moi graves ás regras do xogo ou competición ou as normas deportivas xerais dentro do ámbito da práctica ou ensino das actividades subacuáticas, as seguintes:

a) Os abusos de autoridade ou usurpación de atribucións.

b) Os quebrantamentos de sancións impostas.

c) As actuacións dirixidas a predeterminar mediante prezo, intimidación ou simples acordos, o resultado dunha proba ou competición.

d) A promoción, incitación, consumo ou utilización de substancias prohibidas a que se refire a Lei do Deporte, así como a negativa para someterse aos controis esixidos por órganos e persoas competentes, ou calquera acción ou omisión que impida ou perturbe a correcta realización dos devanditos controis.

e) A falta de asistencia inxustificada e a non participación ou incomparecencia ás competicións oficiais ás que se inscribín anteriormente.

f) A manifesta desobediencia ás ordes, regulamentos oficiais, ou decisións ou instrucións dos árbitros.

g) Protestas individuais, airadas e ostensibles, realizadas publicamente contra árbitros, comisarios, técnicos, directivos e demais autoridades deportivas.

h) Todas aquelas infraccións ou actitudes, que segundo o regulamento de Disciplina Deportiva da propia FEGAS, e na súa falta da Federación Española de Actividades Subacuáticas, estean tipificadas como faltas moi graves.

2. Serán, en todo caso, infraccións graves:

a) O incumprimento reiterado de ordes ou instrucións emanadas dos órganos deportivos competentes.

b) Os actos e manifestacións notorias e públicas que atenten á dignidade ou decoro en contra de calquera das especialidades deportivas da FEGAS.

c) O exercicio de actividades públicas ou privadas incompatibles coa actividade ou función deportiva desempeñada.

d) Todas aquelas infraccións ou actitudes, que, segundo a regulamentación interna da FEGAS, ou na súa falta da Federación Nacional, ou por analogía coas anteriores, sexan consideradas faltas graves.

3. Consideraranse infraccións de carácter leve, as condutas claramente contrarias ás normas deportivas, que non estean incursas na cualificación de moi graves ou graves, así como todas aquelas reguladas no réxime interior da FEGAS, e na súa falta da Federación Nacional.

Artigo 46

1. As sancións serán as seguintes:

a) A inhabilitación, ou suspensión de licenza federativa, con carácter temporal de 3 a 12 meses ou definitiva, en adecuada e fundada proporción ás infraccións cometidas.

b) A anulación ou modificación do resultado dunha proba ou competición por causa de predeterminación mediante prezo, intimidación ou simple acordo, do resultado.

c) Amoestación pública.

d) Suspensión dos dereitos recoñecidos nunha determinada titulación.

e) Inhabilitación para a docencia.

f) Sancións de tipo económico.

g) Todas aquelas recoñecidas no Regulamento de Disciplina Deportiva e disposicións complementarias.

2. Pola Comisión de infraccións enumeradas no artigo 45 apartado 2 poderán impoñerse as seguintes sancións:

a) Amoestación pública.

b) Inhabilitación temporal de dous meses e un ano.

c) Destitución do cargo.

Artigo 47

1. As infraccións prescribirán ao ano, aos seis meses e ao mes, segundo sexan moi graves, graves ou leves, comezándose a contar o prazo de prescrición, o día seguinte ao da comisión da infracción.

O prazo de prescrición interromperase pola iniciación do procedemento sancionador, pero se este permanecese paralizado, durante un mes, por causa non imputable á persoa ou entidade suxeita ao devandito procedemento, volverá iniciarse o prazo correspondente, interrompéndose de novo a prescrición ao renovarse a tramitación do expediente.

2. As sancións prescribirán ao ano, aos seis meses, ou ao mes, segundo trátese das que correspondan a infraccións, moi graves, graves ou leves, comezándose a contar o prazo de prescrición desde o día seguinte a aquel en que adquira firmeza a resolución pola que se impuxo a sanción, ou desde que se quebrantase o seu cumprimento, se este comezase.

Artigo 48

As actas subscritas polos árbitros, xuíces ou técnicos directores de probas deportivas- recreativas, constituirán medio documental necesario no conxunto da proba das infraccións ás regras e normas deportivas.

Na apreciación das facultades referentes á disciplina deportiva, as declaracións do árbitro, xuíz ou técnico director da proba, presumiranse certas, salvo erro material manifesto, ou proba en contrario.

Artigo 49

1. Os órganos disciplinarios deportivos, deberán comunicar ao Ministerio Fiscal, aquelas infraccións que puidesen revestir caracteres de delito ou falta penal.

2. Neste caso, os órganos disciplinarios deportivos, acordarán a suspensión do procedemento, segundo as circunstancias concorrentes, ata que recaia a correspondente resolución xudicial.

3. No caso de que se acordase a suspensión do procedemento, poderán adoptarse medidas cautelares mediante providencia notificada ás partes interesadas.

 

TITULO VI

Do Réxime Económico

 

Artigo 50

1. A FEGAS ten o seu propio réxime de administración e xestión de patrimonio e orzamento.

2. A FEGAS non poderá aprobar orzamentos deficitarios, aínda que excepcionalmente, a Secretaria Xeral para ou Deporte, poderá autorizar tal carácter.

3. A administración do orzamento responderá ao principio de caixa única, debendo dedicarse os ingresos propios aos gastos da estrutura federativa.

4. A contabilidade axustarase ás normas do plan xeral de contabilidade das federacións deportivas galegas.

5. Nos tres primeiros meses de cada ano, deberá formalizarse o balance de situación e as contas de ingresos e gastos, que se elevará xunto coa liquidación do orzamento ao órgano correspondente da Administración Autonómica, para o seu coñecemento.

Artigo 51

1. O patrimonio da FEGAS está integrado polos bens cuxa titularidade ostente.

2. Constitúen recursos propios e ingresos da FEGAS, entre outros, os seguintes:

a) As subvencións que as entidades públicas ou privadas poidan concederlle.

b) As doazóns, herdanzas, legados e premios que lle sexan outorgados.

c) Os beneficios que produzan as actividades e competicións deportivas que organice, así como os derivados dos contratos que realice.

d) Os froitos, rendas e intereses do seu patrimonio.

e) Os préstamos e créditos que obteña.

f) As cotas de amortización de anticipos e préstamos que procedan e o produto do alleamento dos seus bens.

g) Os beneficios que puidesen derivarse da percepción de cotas de afiliación ou dereitos de expedición de licenzas e titulacións.

h) Os que puidesen derivarse da actividade que prevé a letra c) do artigo seguinte.

i) Calquera outros que poidan serlle atribuídos por imposición legal, ou en virtude de convenio.

Artigo 52

A FEGAS, no que concierne ao réxime económico, está sometida ás seguintes regras:

a) Deberá aplicar os beneficios económicos se os houber, das competicións e actividades que organice, ao desenvolvemento do seu obxecto social.

b) Pode gravar e allear os seus bens, e tomar diñeiro a préstamo, sempre que tales negocios xurídicos non comprometan de modo irreversible ao seu patrimonio ou o seu obxecto social.

Cando se trate de bens inmobles, que fosen financiados, en todo ou en parte, con fondos públicos, o seu gravame ou alleamento precisará a autorización do órgano competente da Administración Autonómica.

c) Pode exercer, con carácter complementario, actividades de carácter industrial, comercial, profesional ou de servizos, e destinar os seus bens e recursos aos mesmos obxectivos, pero en ningún caso poderá repartir beneficios entre os seus membros.

d) Non poderá comprometer gastos de carácter plurianual sen autorización do órgano competente da Administración Autonómica, cando o gasto anual comprometido supere o 10% do seu orzamento e pase o período de mandato do Presidente

e) Deberá someterse ás auditorías que lle sexan esixidas polos organismos competentes, así como a informes de revisión limitada sobre a totalidade dos gastos.

f) A FEGAS pechará as súas contas o 31 de decembro do ano en curso #de acordo con o plan contable oficial.

 

TITULO VII

Do Réxime Documental e Contable

 

Artigo 53

1. Integran, en todo caso, o réxime documental e contable da FEGAS:

a) O libro de rexistro de clubs e asociacións deportivas, no que constará a súa denominación, domicilio social e filiación dos seus representantes legais.

b) Libro de contabilidade nos que figurarán tanto o patrimonio como os dereitos e obrigacións e os ingresos e gastos da FEGAS, precisándose a súa procedencia e destino.

c) Os demais que legalmente sexan esixibles.

2. Serán causa de información e exame dos libros federativos, os establecidos polas disposicións legais ou os pronunciamentos en tal sentido dos Xuíces e Tribunais, das autoridades deportivas, ou, no seu caso, dos Auditores designados por aquelas.

 

 

TITULO VIII

Da Aprobación e Modificación

Artigo 54

dos Estatutos e Regulamentos Federativos

A aprobación ou reforma dos Estatutos e Regulamentos da FEGAS, axustarase ao seguinte procedemento:

1. O proceso de modificación estatutaria, salvo cando fose este por imperativo legal, iniciarase a proposta exclusivamente, do Presidente da FEGAS, de dous terzos dos membros da Comisión Delegada, ou da maioría da Asemblea Xeral. As modificacións non poderán exceder dos límites e criterios que a Asemblea Xeral estableza.

Elaborarase o borrador de anteproxecto sobre as bases acordadas, o cal, unha vez terminado, elevarase á Comisión Delegada para que emita motivadamente o seu informe. Obtida a conformidade, cursarase o texto, individualmente, a todos os membros da Asemblea Xeral, outorgando un prazo non inferior a quince días, para que formulen motivadamente as emendas ou suxerencias que estimen oportunas.

Transcorrido devandito prazo convocarase á Asemblea Xeral a quen corresponde a súa aprobación polas dúas terceiras partes dos seus membros, a cal decidirá tras discutirse as emendas e suxerencias presentadas.

Recaída, no seu caso, a pertinente aprobación, elevarase o acordo á Secretaria Xeral para ou Deporte, para o seu coñecemento aplicación, publicación no DOG., e inscrición no Rexistro correspondente.

2. O proceso de modificación dos regulamentos, iniciarase exclusivamente a proposta do Presidente da FEGAS, da Comisión Delegada, ou do estamento interesado, por decisión da maioría dos seus compoñentes.

O anteproxecto contendo as modificacións, será elaborado polo estamento interesado, que o elevará á Xunta Directiva que emitirá informe motivado, poñéndoo en coñecemento de todos os membros da Comisión Delegada da Asemblea Xeral, que dispoñerán dun prazo non inferior a 10 días, para formular motivadamente emendas e suxerencias.

Transcorrido devandito prazo convocarase Asemblea Xeral, a quen corresponde a súa aprobación, por decisión da maioría simple dos seus membros.

A modificación aprobada haberá de comunicarse á Secretaria Xeral para ou Deporte. As modificacións que se introduzan por este órgano serán directamente executadas pola Xunta Directiva sen necesidade de convocar nova Asemblea Xeral. Con todo, o anterior comunicarase por escrito a todos os seus membros.

 

TITULO IX

Da Disolución e Extinción da FEGAS

 

Artigo 55

1. A FEGAS extinguirase:

a) Pola revogación do seu recoñecemento. Se desaparecesen as condicións que deron lugar ao mesmo, ou a Administración Autonómica, estimase o incumprimento dos obxectivos para os que a FEGAS foi constituída, conforme á lexislación actualmente vixente, instruirá un procedemento dirixido á revogación daquel recoñecemento, con audiencia da propia FEGAS, e, no seu caso, dos clubs nela integrados. Concluído aquel, a Administración Autonómica, resolverá motivadamente sobre tal revogación e contra o seu acordo caberá interpoñer os recursos administrativos pertinentes.

b) Por resolución xudicial.

c) Polas demais causas previstas no ordenamento xurídico.

2. En caso de disolución da FEGAS, o seu patrimonio neto, se o houber, aplicarase á realización de actividades análogas, determinándose pola Administración Autonómica o seu destino concreto.

 

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

Primeira

A interpretación destes Estatutos, e a determinación de calquera suposto non previsto será competencia da Xunta Directiva da FEGAS, e, en todo caso, consideraranse como dereito supletorio as disposicións civís e penais da lexislación común, e en especial a lexislación de procedemento administrativo e disposicións legais en materia deportiva, sexan autonómicas, nacionais ou internacionais.

Segunda

O emblema da FEGAS, é en forma de escudo:

Consta das seguintes cores: Vermello, negro, azul e branco. Na parte superior está impreso FEGAS en negro e fondo en vermello. A parte inferior está dividida en tres franxas desiguais, de esquerda a dereita. Sendo as franxas exteriores de cor branca, e a central de cor azul, onde figura un submarinista.

A FEGAS protexerá a debida utilización do escudo, nome e emblemas, tanto da propia FEGAS, como da Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS), e da Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS), impedindo a toda persoa, entidade, sociedade ou colectividade de dereito público ou privado, que non teña autorización expresa das devanditas entidades, facer uso de tales emblemas, denominacións, signos e títulos, e daqueloutros que poidan inducir a confusión.

 

DISPOSICIÓNS FINAIS

Primeira

Quedan derrogados Estatutos da FEGAS ata o de agora vixentes, aprobados pola Secretaria Xeral para ou Deporte da Xunta de Galicia, con data 3 de novembro de 2011, co número F-00160.

Segunda

Os presentes Estatutos entrarán en vigor ao día seguinte ao da notificación da súa aprobación definitiva pola Administración Autonómica, sen prexuízo da súa posterior publicación no Diario Oficial de Galicia.