Licenza de Pesca Marítima de Recreo Submarina

SOLICITUDE E RENOVACIÓN DA LICENZA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREO SUBMARINA

(XUNTA DE GALICIA)

Requisitos para a obtención da licenza de Pesca Submarina

 • Ter cumpridos os 16 anos, en caso de menores de idade non emancipados necesítase un documento que acredite o consentimento paterno, materno ou dun titor legal.
 • Estar capacitado para a práctica da pesca submarina, hao de acreditar un médico a través dun certificado médico oficial.

Documentación necesaria para o seu trámite:

 • Impreso de solicitude – Modelo PE405A (podese recoller nas oficinas do Registro Xeral da Xunta de Galicia ou descargar desde a páxina web: http://sede.xunta.es
 • DNI
 • Licenza Federativa FEGAS en vigor. (Para consultar como tramitar a Licenza Federativa Fegas pica aquí.)
 • Autorización asinada polo pai nai ou titor legal, no suposto de menores de idade.
 • Certificado médico (actualmente realízano en médicos privados ou psicotécnicos) no que se indique que é apto para a práctica da pesca submariña. Non todos os centros médicos realizan este tipo de certificados, polo que aconsellamos chamar antes para confirmalo. Aquí tes unha listaxe de médicos que realizan este certificado 
 • Abonar a taxa da Xunta de Galicia establecida, para o ano 2024 para esta solicitude é de 15,16€.

1.- Certificado Médico

 

O primeiro é pasar o recoñecemento médico. Se non estás apto non sigas. É imposible obter a licenza sen o recoñecemento así O mellor é empezar por aquí. Non todos os centros médicos fan este tipo de recoñecementos e os prezos varían moito dun centro médico a outro.

O mellor é chamar antes e preguntar. Debes indicarlle ao médico, que debe poñer explicitamente, apto para a pesca submarina a pulmón libre.

 

 2.- Federarse

 

A licenza Deportiva é a máis habitual, a que necesitan os practicantes de calquera modalidade dos deportes subacuáticos. A licenza federativa cóbreche durante un ano cun seguro de accidentes e Seguro de RC e tamén o permiso para o transporte e tenencia e compra do fusil submarino. Nas tendas nas que os venden, pídenche a licenza federativa para poder comprar un fusil e ademais deben levar un rexistro da quen llo vende.

 

A maneira habitual é tramitala a través dun club federado. Hai que ter en conta que algúns clubs engaden ao prezo da licenza a súa propia cota. Nestas mesmas páxinas poderás atopar unha lista de clubs.

Consulta con eles as súas condicións e servizos.    Directorio Clubs FEGAS

Outra posibilidade é directamente na Federación e tramitarase unha licenza Independente de 60€, enviado un e-mail a fegas@fegas.net para solicitar información

 

3.- Pago das taxas

Como terceiro paso temos que pagar a taxa correspondente. No ano 2024 a taxa é de 15,16 Euros. Pódese comprobar nesta ligazón corresponde á taxa 30.17.02 e) Clase C (anual) e está na páxina 9.

Documento das tarifas das taxas vixentes no 2022 da Xunta de Galicia

O modelo de autoliquidación pódese pedir nalgunha delegación da Xunta de Galicia e cubrilo a man ou facelo de forma telemática no portal da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia. Nesta ligazón pódese pagar directamente a taxa ou descargar o modelo para pagar directamente no banco.

Enlace para o pago das Taxas on-line

Os códigos que debes cubrir son os seguintes:

Consellería: Código 12 – MAR

Delegación: Escoller o código da delegación onde se vaia a presentar a documentación. Códigos:

10 – A Coruña
11 – Ferrol
12 – Ribeira
13 – Servizos Centrais
14 – Ordes
20 – Lugo
21 – Celeiro
22 – Vilalba
30 – Ourense
31 – O Barco de Valdeorras
40 – Pontevedra
41 – Vigo
42 – Vilagarcía de Arousa

Servizo: Código 06 – RECURSOS MARIÑOS

Taxa: o código é 301702 Licenzas de Pesca Marítima de Recreo (Concesión, Renovación, Duplicado).

“ Obxecto de pago”: poñemos «Obtención licencia de Pesca Submarina»

A ingresar: 15,16 Euros taxa vixente en 2024 como vimos antes.

O impreso unha vez cuberto pódese pagar directamente na páxina web de forma telemática ou descargalo e imprimilo. Neste último caso funcionaria igual que o modelo autocopiativo  que entregan nas delegacións da Xunta para pagalo nunha sucursal das entidades financeiras colaboradoras na recadación.

 

4.- Instancia da solicitude

Cubrir a instancia de solicitude ou renovación da licenza da Xunta. é o Modelo PE405A (pódese recoller nas oficinas do  Rexistro Xeral da Xunta de Galicia ou descargar picando aquí :

Modelo PE405A

 

O procedemento chámase exactamente CONCESIÓN DE LICENZA PESCA MARÍTIMA DE RECREO SUBMARINA e en moi fácil de cubrir. Basicamente datos do solicitante, marcar obtención/renovación de licenza e anual, a documentación que se achega e data e firma. Tamén é posible a  convalidación dunha licenza outorgada por outra Administración Pública nacional ou dun Estado membro da Unión Europea. Para iso será necesario achegar copia da licenza expedida pola devandita Administración xunto co xustificante de abono da taxa correspondente.

 

5.  Opción 1: Acudir físicamente a la Delegación da Xunta

E só queda acudir á delegación da Xunta que escollas levando:

 • A solicitude asinada Modelo PE405A
 • Fotocopia da licenza federativa ou o certificado que che chegará por mail
 • Fotocopia do certificado médico (Quedo o orixinal por se me vale para o seguinte ano)
 • E o xustificante do pagamento da taxa.

E sairás de alí coa licenza de pesca submarina na man.

 

Ollo , debes pedir cita previa para que che atendan.

 

Opción 2: Tramitala vía sede electrónica da Xunta de Galicia.

Para tramitala desta maneira é necesario estar en posesión da CHAVE, DNI electronico ou do CERTIFICADO DIXITAL.

Se tes unha destas 3 opcións debes facer unha solicitude PE405A da Xunta de Galicia a través deste enlace PE405A- Concesión de licenza de pesca marítima de recreo – Sede Electrónica – Xunta de Galicia . Debemos ter a man, os seguintes documentos xa que os debemos achegar :

1- Certificado da licenza Federativa ( a federación Galega de Actividades subacuáticas envíanolo ao e-mail en canto nos federemos)

2- Certificado médico escaneado

3- Pago das taxas. Podes pagar on- line, desde a páxina da solicitude da licenza de pesca, serás redirixido ao pago on- line.

 

Achegando estes documentos na solicitude PE405A, en poucos días, a veces, minutos, a Xunta remitiranos a licenza de pesca ao noso correo electrónico que indicásemos e todo listo sen movernos do computador.

 

 

Límites de zona de pesca submarina 

No relativo ás zonas do litoral nas que está prohibida a práctica da pesca marítima de recreo submarina vén regulado na seguinte Orde que regula a pesca marítima de recreo:


Para saber os límites e zonas prohibidas pica aquí

Orde do 17 de setembro de 2009 pola que se desenvolve ou Decreto 211/1999, do 17 de xuño, polo que se regula a pesca marítima de recreo (DOG nº 188, 24 de setembro de 2009).

LexislaciónPescaRecreativaMarítima

No ANEXO VI da anterior Orde, establécense os límites inferiores para a pesca recreativa submarina (zonas do litoral nas que se prohibe a práctica de pesca marítima de recreo submarina), quedando prohibida en todas as rías por dentro das liñas aquí establecidas

LímitesZonasProhíbidasPSubmarina_AnexoVI

Para visualizar gráficamente estes límites por dentro dos cales non está permitida a práctica da pesca submarina pode consultarse a seguinte dirección web:

http://ww3.intecmar.gal/Sigremar/

 

No portal SIGREMAR-INTECMAR=>CARTOGRAFA=>Límites Administrativos=>Clickar en Liña Pesca Recreativa Submarina (aquí podemos visualizar as zonas prohibidas e permitidas para dicha práctica).