Lei de transparencia

Lei de Transparencia


Funcións:

En virtude do disposto nos artigos 6 e 8 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, a transparencia, o acceso á información pública e o bo goberno, a Federación Galega de Actividades Subacuáticas, pon a disposición pública a seguinte información:

As federacións deportivas galegas son entidades privadas sen ánimo de lucro que en conxunto das funcións que son propias do seu ámbito de aplicación en privado, mediante o exercicio das funcións públicas delegadas delegación (art 51.4 da Lei 3/2012, do 2 de abril, o deporte de Galicia).

Sección 3.ª Federaciones deportivas gallegas (da Lei 3/2012, do 2 de abril, o deporte de Galicia).

Artigo 51. Concepto

1. As federacións deportivas galegas son entidades privadas, sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, cuxo ámbito de actuación se estende ao territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Nas federacións intégranse os clubs, as seccións deportivas, os deportistas, os técnicos, os xuíces, os árbitros e outros colectivos interesados estatutariamente establecidos,co obxectivo de promover, practicar e, en xeral, contribuír ao desenvolvemento dunha mesma modalidade ou especialidade deportiva.

 

2. A inscrición nunha federación deportiva galega das persoas pertencentes aos colectivos indicados levarase a cabo mediante a expedición da licenza federativa.

 

3. Resérvase expresamente a denominación “federación deportiva galega” para as entidades reguladas nesta sección.

 

4. As federacións deportivas galegas, ademais das funcións propias do seu ámbito de actuación privada, exercen, en virtude desta lei, as funcións delegadas que se recollen no artigo 56.4. As funcións ás que se debe dar a publicidade especifícanse na artigo. 56 da Lei do Deporte en Galicia, e tamén figura nos respectivos estatutos federais.  Pica aquí

REGULAMENTOS APLICABLES:

–  LEY 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia. 

–  DECRETO 85/2014, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Entidades Deportivas de Galicia.

– ORDEN de 8 de septiembre de 2010 por la que se establecen los criterios para la elaboración de reglamentos y la realización de los procesos electorales en las federaciones deportivas gallegas.

– RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se dictan las Normas de buen gobierno de las federaciones deportivas de Galicia.

A información económica, orzamentaria e estatística.

Dispón ou artigo 8 dá Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, baixo ou título “información económica, orzamentaria e estatística”, non que resulta de aplicación á Federación de Actividades Subacuáticas, que vos suxeitos incluídos non ámbito de aplicación deste título deberán facer pública, como mínimo, a información relativa aos actos de xestión administrativa con repercusión económica ou orzamentaria que se indican a continuación:

-Todos vos contratos, con indicación do obxecto, duración, ou importe de licitación e de adxudicación, ou procedemento utilizado para a súa celebración, vos instrumentos a través dous que, non seu caso, publicitouse, ou número de licitadores participantes non procedemento e a identidade do adxudicatario, así como as modificacións do contrato. Igualmente serán obxecto de publicación as decisións de desistencia e renuncia dous contratos. A publicación dá información relativa aos contratos menores poderá realizarse trimestralmente. 

-A relación dous convenios subscritos, con mención dás partes asinantes, ou seu obxecto, prazo de duración, modificacións realizadas, obrigados á realización dás prestacións e, non seu caso, as obrigacións económicas convidas. Igualmente, publicaranse encoméndalas de xestión que se asinen, con indicación do seu obxecto, orzamento, duración, obrigacións económicas e as subcontratacións que se realicen con mención dúas adxudicatarios, procedemento seguido para a adxudicación e importe dá mesma.

-As subvencións e axudas públicas concedidas con indicación do seu importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios. 

-Vos orzamentos, con descrición dás principais partidas orzamentarias e información actualizada e comprensible sobre ou seu estado de execución. .

-As contas anuais que deban renderse e infórmesvos de auditoría de contas e de fiscalización por parte dous órganos de control externo que sobre eles emítanse. 

-As retribucións percibidas anualmente polos altos cargos e máximos responsables dás entidades incluídas non ámbito dá aplicación deste título. Igualmente, faranse públicas as indemnizacións percibidas, non seu caso, con ocasión do abandono do cargo.

CONTRATOS.

De conformidade co significado no artigo 8 a) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno relaciónanse os distintos contratos subscritos pola Federación Galega de Actividades Subacuaticas:

Non existen contratos do sector público en vigor subscritos pola Federación Galega de Actividades Subacuáticas.

CONVENIOS.

De conformidade co significado non artigo 8 b) dá Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno relaciónanse vos distintos Convenios subscritos pola Federación Galega de Actividades Subacuáticas:

Convenio Xunta ano 2015 Convenio Xunta ano 2016 Convenio Xunta ano 2017 Convenio Xunta ano 2018 Convenio Xunta ano 2019 Convenio Xunta ano 2020
Convenio Xunta ano 2021 Convenio Xunta ano 2022 Convenio Xunta ano 2023 Convenio Xunta ano 2024    


SUBVENCIÓNS E AXUDAS PÚBLICAS.

De conformidade co significado no artigo 8 c) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno relaciónanse as seguintes axudas e subvencións públicas concedidas con indicación do seu importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios:

Subv. SXD 2015  18.755€ Subv. SXD  2016  15.430€ Subv. SXD 2017 15.754,20 Subv. SXD 2018 17.419
Subv. SXD 2019  18.646€ Subv. SXD 2020  18.556€ Subv. SXD 2021  19.056€ Subv. SXD 2022  19.912€
Subv. SXD 2023  20.616€ Subv. SXD 2024  21.542€    

ORZAMENTOS.

De conformidade co disposto no artigo 8 d) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, adxuntase copia da documentación a que se fai referencia

Orzamento 2016 Orzamento 2017 Orzamento 2018 Orzamento 2019 Orzamento 2020
Orzamento 2021 Orzamento 2022 Orzamento 2023 Orzamento 2024  

CONTAS ANUAIS

De conformidade co disposto no artigo 8 d) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, adxuntase copia da documentación a que se fai referencia.

Contas de perdas y ganancias 2014 Contas de perdas y ganancias 2015 Contas de perdas y ganancias 2016 Contas de perdas y ganancias 2017 Contas de perdas y ganancias 2018
Balance de Situación 2014 Balance de Situación 2015 Balance de Situación 2016 Balance de Situación 2017 Balance de Situación 2018
Contas de perdas y ganancias 2019 Contas de perdas y ganancias 2020 Contas de perdas y ganancias 2021 Contas de perdas y ganancias 2022 Contas de perdas y ganancias 2023
Balance de Situación 2019

Balance de Situación 2020

Balance de Situación 2021 Balance de Situación 2022 Balance de Situación 2023
MEMORIA DE CONTAS ANO 2014  MEMORIA DE CONTAS ANO 2015  MEMORIA DE CONTAS ANO 2016  MEMORIA DE CONTAS ANO 2017  MEMORIA DE CONTAS ANO 2018 
MEMORIA DE CONTAS ANO 2019 MEMORIA DE CONTAS ANO 2020  MEMORIA DE CONTAS ANO 2021

MEMORIA DE CONTAS ANO 2022

 

Memorias Deportivas

Memoria Deportiva 2019 Memoria Deportiva 2020 Memoria Deportiva 2021 Memoria Deportiva 2022  

 INFORME DE AUDITORIA.

De conformidade co artigo 2.3 da Resolución da Secretaría Xeral para o Deporte, do 23 de maio de 2011, pola que se regulan determinados aspectos da contabilidade das asociacións deportivas galegas, cando se trate de federacións deportivas, as contas aprobadas, presentaranse, xunto coa descripción memoria das actividades desenvolvidas durante o exercicio, no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia para a súa inscrición; así mesmo, aquelas federacións deportivas galegas que estean obrigadas a facelo segundo o plan de auditoría aprobado pola Administración deportiva autonómica ao comezo de cada ano deberán presentar no citado Rexistro un informe de auditoría das súas contas anuais.

Cada ano incorporarase ao plan unha porcentaxe de federacións, polo que, cada catro anos, todas elas presentasen o devandito informe

Informe Auditoria (CFR) das contas año 2014 Informe Auditoria (xunta) das contas año 2014
Informe Auditoria (xunta) das contas año 2015
Informe Auditoria (xunta) das contas año 2020 Informe Auditoria (Xunta) no ano 2021 das contas año 2020

Escrito a la Xunta 25.01.2022

Escrito a la Xunta 31.03.2022

Informe Auditoria (Xunta) das contas año 2022

RETRIBUCIÓNS DOS PRAZOS SUPERIOR E MÁIS RESPONSABLES.

Ningún directivo ou membro dos órganos da Administración federal percibe remuneración algunha polo exercicio dos ditos cargos directivos ou asemblearios.

Os importes máximos subvencionables por gastos de manutención, aloxamento e desprazamento,sen prexuízo de que se lles aboen ás persoas traballadoras os importes previstos na regulación que lles sexa de aplicación, serán os previstos no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razón do servizo ao persoal con destino na Administración Autonómica de Galicia para o grupo II, modificado por varios decretos posteriores (96/2011, do 5 de maio, e 144/2008, do 26 de xuño),establecendo:

            -Manutención completa: 44,09 €
           - Media manutención: 22,04 €
           - Aloxamento: 77,78 €
           - Quilometraxe en vehículo particular: 0,26 € / km

A Federación Galega de Actividades Subacuáticas non conta con ningún membro da alta dirección no sentido do Real decreto 1382/1985, do 1 de agosto, de Alta Dirección.