Lei de transparencia

19.20 Información Institucional, organizativa e planificación


Funcións:

En virtude do disposto nos artigos 6 e 8 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, a transparencia, o acceso á información pública e o bo goberno, a Federación Galega de Actividades Subacuáticas, pon a disposición pública a seguinte información:

As federacións deportivas galegas son entidades privadas sen ánimo de lucro que en conxunto das funcións que son propias do seu ámbito de aplicación en privado, mediante o exercicio das funcións públicas delegadas delegación (art 51.4 da Lei 3/2012, do 2 de abril, o deporte de Galicia).


Artigo 51. Concepto

4. As federacións deportivas galegas, ademais das funcións propias do seu ámbito de actuación privada, exercen, en virtude da presente lei, as funcións delegadas que se recollen no artigo 56.4.

 As funcións ás que se debe dar a publicidade especifícanse na arte. 56 da Lei do Deporte en Galicia, e tamén figura nos respectivos estatutos federais.  Pica aquí

REGULAMENTOS APLICABLES:

–  LEY 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia. 

–  DECRETO 85/2014, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Entidades Deportivas de Galicia.

– ORDEN de 8 de septiembre de 2010 por la que se establecen los criterios para la elaboración de reglamentos y la realización de los         procesos electorales en las federaciones deportivas gallegas.

– RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se dictan las Normas de buen gobierno de las federaciones deportivas de Galicia.

A información económica, orzamentaria e estatística.

Dispón ou artigo 8 dá Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, baixo ou título “información económica, orzamentaria e estatística”, non que resulta de aplicación á Federación de Actividades Subacuáticas, que vos suxeitos incluídos non ámbito de aplicación deste título deberán facer pública, como mínimo, a información relativa aos actos de xestión administrativa con repercusión económica ou orzamentaria que se indican a continuación:

. -Todos vos contratos, con indicación do obxecto, duración, ou importe de licitación e de adxudicación, ou procedemento utilizado para a súa celebración, vos instrumentos a través dous que, non seu caso, publicitouse, ou número de licitadores participantes non procedemento e a identidade do adxudicatario, así como as modificacións do contrato. Igualmente serán obxecto de publicación as decisións de desistencia e renuncia dous contratos. A publicación dá información relativa aos contratos menores poderá realizarse trimestralmente. . -A relación dous convenios subscritos, con mención dás partes asinantes, ou seu obxecto, prazo de duración, modificacións realizadas, obrigados á realización dás prestacións e, non seu caso, as obrigacións económicas convidas. Igualmente, publicaranse encoméndalas de xestión que se asinen, con indicación do seu obxecto, orzamento, duración, obrigacións económicas e as subcontratacións que se realicen con mención dúas adxudicatarios, procedemento seguido para a adxudicación e importe dá mesma. . -As subvencións e axudas públicas concedidas con indicación do seu importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios. . -Vos orzamentos, con descrición dás principais partidas orzamentarias e información actualizada e comprensible sobre ou seu estado de execución. . -As contas anuais que deban renderse e infórmesvos de auditoría de contas e de fiscalización por parte dous órganos de control externo que sobre eles emítanse. . -As retribucións percibidas anualmente polos altos cargos e máximos responsables dás entidades incluídas non ámbito dá aplicación deste título. Igualmente, faranse públicas as indemnizacións percibidas, non seu caso, con ocasión do abandono do cargo.

CONTRATOS.

De conformidade co significado no artigo 8 a) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno relaciónanse os distintos contratos subscritos pola Federación Galega de Actividades Subacuaticas:

Non existen contratos do sector público en vigor subscritos pola Federación Galega de Actividades Subacuáticas.

CONVENIOS.

De conformidade co significado non artigo 8 b) dá Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno relaciónanse vos distintos Convenios subscritos pola Federación Galega de Actividades Subacuáticas:

Actualmente existe convenio administrativo en vigor de colaboración do 16 de Xaneiro de 2020 entre a Federación Galega de Actividades Subacuáticas e a Secretaría Xeral para ou Deporte dá Xunta de Galicia, en vigor ata ou 31 de decembro de 2020, polo que se concede unha subvención directa de 18.556 Euros para a realización do proxecto deportivo anual dá Federación Galega de Actividades Subacuáticas.

Convenio 2015
Convenio 2016
Convenio 2017
Convenio 2018
Convenio 2019
Convenio 2020
Convenio 2021
Convenio 2022 
Convenio 2023

 


SUBVENCIÓNS E AXUDAS PÚBLICAS.

De conformidade co significado no artigo 8 c) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno relaciónanse as seguintes axudas e subvencións públicas concedidas con indicación do seu importe, obxectivo ou finalidade e beneficiarios:

·        Subvención concedida pola Secretaría Xeral para o Deporte do ano 2015 por importe de 18.755,00 euros.

·        Subvención concedida pola Secretaría Xeral para o Deporte do ano 2016 por importe de 15.430,00  euros

·        Subvención concedida pola Secretaría Xeral para o Deporte do ano 2017 por importe de 15.754,20  euros.

.        Subvención concedida pola Secretaría Xeral para o Deporte do ano 2018 por importe de 17.419,00  euros.

.        Subvención concedida pola Secretaría Xeral para o Deporte do ano 2019 por importe de 18.646,00 euros.

.        Subvención concedida pola Secretaría Xeral para o Deporte do ano 2020 por importe de 18.556,00 euros.

.        Subvención concedida pola Secretaría Xeral para o Deporte do ano 2021 por importe de 19.056,00 euros.

.        Subvención concedida pola Secretaría Xeral para o Deporte do ano 2022 por importe de 19.912,00 euros.

.        Subvención concedida pola Secretaría Xeral para o Deporte do ano 2023 por importe de 20.616,00 euros.

 
ORZAMENTOS.

De conformidade co disposto no artigo 8 d) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, adxuntase copia da documentación a que se fai referencia

Orzamento 2016
Orzamento 2017
Orzamento 2018
Orzamento 2019
Orzamento 2020
Orzamento 2021
Orzamento2022

Orzamento 2023
 

 

CONTAS ANUAIS

De conformidade co disposto no artigo 8 d) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, adxuntase copia da documentación a que se fai referencia.


Contas de perdas e ganancias 2014

Balance de Situación 2014
Contas de perdas e ganancias_2015
Balance de Situación del 2015 
Contas de perdas e ganancias de 2016
Balance de Situación del 2016
Contas de perdas e ganancias de 2017
Balance de Situación del 2017
Contas de perdas e ganancias de 2018
Balance de Situación del 2018
Contas de perdas e ganancias de 2019
Balance de Situación del 2019
Contas de perdas e ganancias de 2020
Balance de Situación del 2020
Contas de perdas e ganancias_2021
 Balance de Situación del 2021 

Contas de perdas e ganancias_2022
Balance de Situación del 2022

 

MEMORIA DE CUENTAS ANO 2014, (Pincha aquí)

MEMORIA DE CUENTAS ANO 2015 (Pincha aquí)

MEMORIA DE CUENTAS ANO 2016 (Pincha aquí)

MEMORIA DE CUENTAS ANO 2017 (Pincha aquí)

MEMORIA DE CUENTAS ANO 2018 (Pincha aquí)

MEMORIA DE CUENTAS ANO 2019 ( Pincha aquí )

MEMORIA DE CUENTAS ANO 2020 ( Pincha aquí )

MEMORIA DE CUENTAS ANO 2021 ( Pincha aquí )

 MEMORIA DE CUENTAS ANO 2022 (pincha aquí)

 

 

INFORME DE AUDITORIA.

De conformidade co artigo 2.3 da Resolución da Secretaría Xeral para o Deporte, do 23 de maio de 2011, pola que se regulan determinados aspectos da contabilidade das asociacións deportivas galegas, cando se trate de federacións deportivas, as contas aprobadas, presentaranse, xunto coa descripción memoria das actividades desenvolvidas durante o exercicio, no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia para a súa inscrición; así mesmo, aquelas federacións deportivas galegas que estean obrigadas a facelo segundo o plan de auditoría aprobado pola Administración deportiva autonómica ao comezo de cada ano deberán presentar no citado Rexistro un informe de auditoría das súas contas anuais.


Cada ano incorporarase ao plan unha porcentaxe de federacións, polo que, cada catro anos, todas elas presentasen o devandito informe

Informe Auditoria (CFR) año 2014

Informe Auditoria (xunta) año 2014

Informe Auditoria (xunta) año 2015

Informe Auditoria (xunta) año 2020

RETRIBUCIÓNS DOS PRAZOS SUPERIOR E MÁIS RESPONSABLES.

Ningún directivo ou membro dos órganos da Administración federal percibe remuneración algunha polo exercicio dos ditos cargos directivos ou asemblearios.

Que os distintos postos federativos perciban as indemnizacións polos gastos de desprazamento e manutención ocasionados polo exercicio dos seus cargos de conformidade co disposto no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por concepto de servizo ao persoal con destino á Administración autonómica de Galicia (0,19 €). /km percorrido en coche particular, gastos de peaxe e aparcamento debidamente xustificados, límite máximo de aloxamento 65,97 €, límite de mantemento a xornada completa de 37,40 € e 18,70 € a media axuda).

A Federación Galega de Actividades Subacuáticas non conta con ningún membro da alta dirección no sentido do Real decreto 1382/1985, do 1 de agosto, de Alta Dirección.